Friday, 21 June 2024

AKTUALNOŚCI

27.01.2024

AWARIA
SAMOCHOD ROZJECHAŁ SŁUPEK TELEKOMUNIKACYJNY NA UL. WSPÓLNEJ
DOTYCZY RAKOWISK, TEREBELI, CICIBORA DUŻEGO.
Podejmujemy działania aby przywrócić połączenie, jednak na ten moment nie znana jest godzina naprawy. BOK-INSTER
 
aktualizacja: 14.45
   
AWARIA ZOSTAŁA JUŻ USUNIĘTA.
POŁACZENIE POWINNO JUŻ DZIAŁAĆ WŁAŚCIWIE.
W przypadku braku połaczenia, proszę o wyłaczenie na chwilę router światłowodowy.
Jeśli to nie poskutkuje proszę o kontakt z BOK-INSTER, tel. 505 811 355

 

 

REGULAMIN świadczenia usług telekomunikacyjnych przez PUH INSTER

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1 Niniejszy regulamin, dalej zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usług

telekomunikacyjnych przez firmę PUH INSTER Stefaniuk Waldemar z siedzibą w Białej Podlaskiej   ul. Bittnera 14, NIP 537-100-86-65, REGON 030089548, zwaną dalej Operatorem.

§2 Poniższym określeniom użytym w Regulaminie, pisanym wielką literą, nadaje się

następujące znaczenie:

ABONENT – podmiot (osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca

osobowości prawnej), który zawarł pisemna Umowę z Operatorem.

ABONAMENT -miesięczna opłata stała uiszczana przez Abonenta za korzystanie z Usług

świadczonych przez Operatora, której wysokość uzależniona jest od rodzaju świadczonej Usługi

oraz od Pakietu, określonych w Umowie i Cenniku.

AKTYWACJA -czynność polegająca na uzyskaniu przez Abonenta możliwości korzystania z

Usług.

AWARIA -czasowy brak możliwości korzystania z Usługi spowodowany techniczną

wadą Sieci lub pogorszenie jakości sygnału, utrudniające lub uniemożliwiające korzystanie z Usługi.

BIURO OBSŁUGI KLIENTA – jednostka organizacyjna ustanowiona przez Operatora dla

kontaktów z Abonentami lub Zainteresowanymi, bezpośrednio w siedzibie Operatora lub jego

oddziale, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

CENNIK – zestawienie cen za Usługi świadczone przez Operatora, które stanowi integralną

część Umowy

FORMA DOKUMENTOWA- sposób zawarcia, zmiany lub rozwiązania umowy poprzez złożenie oświadczenia o zawarciu, zmianie lub rozwiązaniu umowy na trwałym nośniku w taki sposób, by było możliwe ustalenie osoby składającej oświadczenie.

INSTALACJA – wykonanie Zakończenia Sieci w Lokalu Abonenta oraz jego Aktywacja.

LOKAL – nieruchomość, część nieruchomości lub wyodrębniony lokal, w którym zgodnie z zwartą

Umową ma być przeprowadzona Instalacja i świadczenie Usług przez Operatora.

PAKIET TARYFOWY – zestaw Usług świadczonych przez Operatora na danym obszarze, w

ramach Abonamentu określonego aktualnym Cennikiem i Umową.

PROFILOWANIE oznacza przetwarzanie danych osobowych polegające na wykorzystaniu Państwa danych osobowych w związku z produktami marketingowymi, oferowanymi tylko przez naszą firmę.

PRZEDSTAWICIEL OPERATORA – osoba, która na podstawie udzielonego przez Operatora

pełnomocnictwa, działając w jego imieniu:

1) dokonuje Instalacji Usługi wskazanej w Umowie,

2) upoważniona jest do zawarcia Umowy z Abonentem lub odebrania innych Oświadczeń związanych z zawartą Umową,

3) dokonuje obsługi serwisowej, konserwacji lub modernizacji Sieci.

SIEĆ – sieć telekomunikacyjna za pomocą, której Operator świadczy Usługi.

SPRZĘT — urządzenia zainstalowane w Lokalu Abonenta (np. router, karta WiFi, urządzenie

VoIP), w tym Zakończenie Sieci, będące własnością Operatora, umożliwiające świadczenie Usług.

TRWAŁY NOŚNIK- materiał lub narzędzie umożlwiające przechowywanie treści, dostęp do nich i ich odtwarzanie w niezmienionej postaci. Są nim np. papier, poczta elektroniczna, SMS, MMS, CD, DVD, pliki dźwiękowe.

UMOWA – zawarta w formie pisemnej umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych

pomiędzy Abonentem, a Operatorem, określająca m.in. wzajemne uprawnienia i obowiązki stron.

URZĄDZENIA ODBIORCZE – urządzenia będące własnością Abonenta, które służą

do odbioru sygnału dostarczanego przez Operatora za pośrednictwem Sieci, podłączone bezpośrednio lub pośrednio do Zakończenia Sieci lub Sprzętu przekazanego przez Operatora.

USŁUGI – Usługa Internetu, Usługa telefoniczna lub związane z nimi Usługi dodatkowe;

USŁUGI DODATKOWE -Usługi nie wchodzące w skład Pakietu, bezpłatne lub objęte dodatkową

opłatą określoną w Cenniku, których świadczenie Abonent może dodatkowo zlecić Operatorowi, z

zastrzeżeniem możliwości technicznych świadczenia tej Usługi lub jej dostępności na danym

obszarze.

USŁUGA INTERNETU – usługa umożliwiająca dostęp do Internetu za pomocą Sieci, w tym

transmisję danych

USŁUGA TELEFONICZNA – usługa umożliwiająca wykonywanie i odbiór połączeń głosowych za

pomocą Sieci.

ZAINTERESOWANY – osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna mająca

zamiar zawrzeć Umowę z Operatorem.

ZAKOŃCZENIE SIECI – fizyczny punkt, w którym Abonent otrzymuje dostęp do Sieci, w

szczególności w postaci gniazda abonenckiego i okablowania umożliwiającego korzystanie z

Usług.

§3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Umowy.

§4. Niezależnie od niniejszego Regulaminu Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania

odrębnych regulaminów promocji.

§5. 1. W przypadku kolizji postanowień Regulaminu z postanowieniami Umowy i regulaminów

promocji pierwszeństwo mają postanowienia Umowy i regulaminów promocji

2. W razie kolizji postanowień Umowy z postanowieniami regulaminów promocji pierwszeństwo

mają regulaminy promocji.

§6. Dane adresowe i kontaktowe Operatora, w szczególności numery Biura Obsługi Klienta i

obsługi serwisowej znajdują się m.in. w Umowie, na stronie internetowej Operatora lub w innych

powszechnie dostępnych bazach teleadresowych.

Rozdział II

Warunki zawarcia Umowy

I. Postanowienia Ogólne

§1. Oświadczenie woli o zamiarze zawarcia Umowy może zostać złożone przez Zainteresowanego osobiście, telefonicznie, drogą elektroniczną lub dokumentową oraz w Biurze Obsługi Klienta lub za pośrednictwem Przedstawiciela Operatora.

§2. Zawarcie Umowy możliwe jest:

1) w Biurze Obsługi Klienta,

2) poza siedzibą Operatora, z upoważnionym Przedstawicielem Operatora,

3) w Formie Elektronicznej lub Dokumentowej na Nośniku Trwałym,

§3. 1. Abonent, który zawarł Umowę poza Biurem Obsługi Klienta może od niej odstąpić

bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie, w terminie czternastu dni od daty zawarcia Umowy.

2. W przypadku zawierania z Abonentem umowy poza Biurem Obsługi Klienta, Operator

poinformuje w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej Abonenta o przysługującym mu prawie odstąpienia od Umowy i wręczy Abonentowi wzór oświadczenia o odstąpieniu.

3. W przypadku skorzystania z powyższego uprawnienia Umowa jest uważana za niezawartą, a

Abonent zobowiązany jest zwrócić Operatorowi Sprzęt w terminie kolejnych 7 dni od dnia złożenia

oświadczenia o odstąpieniu.

4. Jeżeli Abonent nie został poinformowany na piśmie, drogą elektroniczną lub dokumentową o prawie odstąpienia od Umowy, bieg terminu, o którym mowa w ust. 1, nie rozpoczyna się. W takim wypadku Abonent może odstąpić od umowy w terminie dziesięciu dni od uzyskania informacji o prawie odstąpienia. Abonent nie może jednak z tego powodu odstąpić od umowy po upływie trzech miesięcy od jej wykonania.

§4. 1. Zainteresowany może zawrzeć Umowę osobiście lub przez ustanowionego pełnomocnika.

2. Pełnomocnictwo do zawarcia Umowy w imieniu Zainteresowanego powinno być udzielone na

piśmie pod rygorem nieważności.

§5. W imieniu Zainteresowanego będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,

osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną

Umowę zawiera osoba uprawniona do jego reprezentacji według właściwej umowy, ewidencji, rejestru lub pełnomocnictwa, po uprzednim przedłożeniu dokumentu, z którego wynika umocowanie.

§6. Umowa zawierana jest w formie pisemnej, elektronicznej lub Dokumentowej na czas nieokreślony lub określony, w przypadku stwierdzenia braku okoliczności wyłączających możliwość zawarcia Umowy, wskazanych w Regulaminie.

§7. 1. Operator zastrzega sobie prawo żądania kaucji gotówkowej od Zainteresowanego przed

zawarciem Umowy.

2. Kaucja nie podlega oprocentowaniu.

3. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy, kaucja zostanie zwrócona po potrąceniu

przez Operatora zaległości w opłatach na jego rzecz.

II. Lokal

§1. Lokal, w którym ma zostać dokonana Instalacja powinien spełniać standardy konstrukcyjne i

użytkowe określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w

zakresie bezpieczeństwa i prawidłowego działania położonych w nim instalacji.

§2. Warunkiem zawarcia Umowy i dokonania Instalacji lub Aktywacji przez Operatora jest

przedstawienie przez Zainteresowanego dokumentu potwierdzający tytuł prawny do Lokalu.

§3. W przypadku niezgodności adresu Lokalu, z adresem zameldowania osoby zamierzającej

zawrzeć Umowę, wymagane jest okazanie dokumentów potwierdzających prawo własności,

użytkowania wieczystego nieruchomości lub spółdzielczego prawa do lokalu tej osoby.

§4. 1. Gdy osoba zamierzającą zawrzeć Umowę posiada tytuł prawny do nieruchomości inny niż

prawo własności, prawo użytkowania wieczystego lub spółdzielcze prawo do lokalu, w celu

dokonania Instalacji wymagane jest przedstawienie przez nią pisemnej zgody odpowiednio

właściciela, użytkownika wieczystego nieruchomości lub członka spółdzielni mieszkaniowej.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do właściciela, użytkownika wieczystego nieruchomości lub

członka spółdzielni mieszkaniowej będącego osobą prawną.

§5. Abonent zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Operatora o utracie tytułu prawnego do

Lokalu.

III. Wymagania formalne

§1. 1. Na potrzeby zawarcia umowy Operator może wymagać okazania przez Zainteresowanego

następujących dokumentów:

1. W przypadku osób fizycznych:

a) dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości, w szczególności prawa jazdy lub

paszportu,

b) dokumentów potwierdzających możliwość wykonania zobowiązań wobec Operatora wynikających z Umowy.

2. W przypadku osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych:

a) odpisu z właściwej umowy, ewidencji, rejestru lub pełnomocnictwa wskazującego umocowanie

do reprezentacji podmiotu,

b) potwierdzenia nadania numeru NIP oraz REGON,

c) dokumentów potwierdzających możliwość wykonania wobec Operatora zobowiązania

wynikającego z Umowy.

§2. 1. Operator jest uprawniony do przetwarzania następujących danych dotyczących Abonenta

będącego osobą fizyczną, pozyskanych na podstawie dokumentów wymienionych w §1 ust. 1 pkt

1 ppkt a) i b):

1) nazwisk i imion,

2) imion rodziców,

3) miejsca i daty urodzenia,

4) adresu miejsca zameldowania na pobyt stały,

5) numeru ewidencyjnego PESEL

6) nazwy, serii i numeru dokumentów potwierdzających tożsamość,

7) zawartych w dokumentach potwierdzających możliwość wykonania wobec Operatora zobowiązań

wynikających z Umowy.

2. Oprócz danych, o których mowa w ust. 1, Operator może, za zgodą

Abonenta będącego osobą fizyczną przetwarzać inne dane tego Abonenta w związku ze świadczoną

Usługą, a w szczególności:

1) numer identyfikacji podatkowej NIP,

2) numer konta bankowego lub karty płatniczej,

3) adres korespondencyjny użytkownika, jeżeli jest on inny niż adres miejsca zameldowania na

pobyt stały Abonenta,

4) adres poczty elektronicznej,

5) numery telefonów kontaktowych.

§3. Abonent zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Operatora o zmianie danych zawartych

w Umowie pod rygorem poniesienia ujemnych skutków prawnych wynikających z braku

przekazania informacji. W szczególności, w przypadku braku informacji o zmianie adresu, pismo

wysłane na adres wskazany w Umowie uznaje się za doręczone.

IV. Odmowa zawarcia Umowy

§1. 1. Operator zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia Umowy z Zainteresowanym w

przypadku:

1) nie udzielenia danych, o których mowa w rozdziale II tytuł III §2 ust. 1 pkt 1)-7)

2) kiedy przedłożone przez Zainteresowanego dokumenty budzą wątpliwości co do ich autentyczności, są niekompletne lub zniszczone.

3) negatywnej oceny wiarygodności płatniczej Zainteresowanego wynikającej z danych

udostępnionych Operatorowi przez biuro informacji gospodarczej w trybie określonym w ustawie z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych,

4) negatywnej oceny wiarygodności płatniczej Zainteresowanego wynikającej z danych będących

w posiadaniu Operatora, w szczególności dokonanej na podstawie informacji o zaległościach z

tytułu Opłat za Usługi

5) kiedy Operator uprzednio rozwiązał Umowę z Zainteresowanym lub osobą pozostającą z nim

we wspólnym gospodarstwie w związku z naruszeniem jej postanowień lub Regulaminu.

6) braku możliwości technicznych świadczenie Usługi

7) kiedy zawarcie Umowy naruszałoby przepisy prawa powszechnego, miejscowego, innych

aktów wewnętrznie obowiązujących lub postanowienia umów zawartych przez Operatora w

związku z świadczonymi przez niego Usługami.

2. Dostawa Usług może uzależnić zawarcie Umowy od złożenia odpowiedniego zabezpieczenia,

w szczególności w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 3) i 4).

Rozdział III

Warunki świadczenia Usług

I. Postanowienia ogólne

§1. Operator świadczy Usługi o parametrach technicznych zgodnych z obowiązującymi na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej normami.

§2. W ramach swojej działalności Operator oferuje Usługę Internetu i Usługę Telefoniczną

oraz Usługi dodatkowe określone w niniejszym Regulaminie, Umowie lub oddzielnych regulaminach.

§3. Elementami składającymi się na opłatę abonamentową są, w przypadku:

1. Usługi Internetu

a) stały dostęp do sieci Internet, o parametrach technicznych wynikających z wybranego pakietu

b) dostęp do wsparcia technicznego przez Biuro Obsługi Klienta

2. Usługi Telefonicznej

a) wykonywanie połączeń głosowych krajowych i zagranicznych (miejscowych, strefowych,

międzystrefowych, międzynarodowych) oraz do sieci stacjonarnych i sieci komórkowych, a także

połączeń specjalnych

b) dostęp do wsparcia technicznego przez Biuro Obsługi Klienta

4. Usług dodatkowych

a) świadczenie wynikające z właściwości danej Usługi Dodatkowej

b) dostęp do wsparcia technicznego przez Biuro Obsługi Klienta

§4. Zakończenie Sieci przeznaczone jest do używania przez Abonenta na zasadach określonych

w Umowie, Regulaminie lub regulaminach promocji.

§5. Operator świadczy usługi w zasięgu Sieci i w zakresie posiadanych możliwości technicznych.

§6. Abonent nie ma prawa do:

1) udostępniania lub świadczenia usług telekomunikacyjnych na podstawie Usług świadczonych

przez Operatora, odpłatnie lub nieodpłatnie innym podmiotom.

2) udostępniania Usług poza Lokalem chyba, że Umowa łącząca Strony stanowi inaczej lub

Abonent otrzymał w tym zakresie pisemną zgodę Operatora.

§7. Postępowanie niezgodne z & 6 będzie skutkowało:

1. naliczeniem przez Operatora, kary w wysokości 1000 PLN (słownie: tysiąc złotych).

2. odpowiedzialnością prawną abonenta w przypadku popełnienia przestępstwa za pośrednictwem jego łącza,

§8. W przypadku ograniczenia lub uniemożliwienia korzystania z Usług dokonanego z winy

Abonenta, przywrócenie stanu pierwotnego nastąpi na koszt i ryzyko Abonenta.

§9. Abonent jest odpowiedzialny za szkody wyrządzone Operatorowi w wyniku naruszenia

Postanowień określonych Umową, Regulaminem, regulaminami promocji lub innymi dokumentami

wydanymi przez Operatora, których postanowienia Abonent zaakceptował.

§10. 1. Na podstawie art.63 ust. 1 Ustawy Prawo Telekomunikacyjne Operator mierzy, a następnie

publikuje wskaźniki dotyczące jakości usług.

2. Operator upowszechnia informacje o jakości dostępnych usług telekomunikacyjnych -w

terminach nie rzadziej niż za każde półrocze oraz za każdy rok -poprzez:

a) zamieszczanie na swojej stronie internetowej.

b) podawanie do wiadomości w Biurach Obsługi Klienta.

c) przekazywanie Prezesowi UKE w okresie do 1 miesiąca od zakończenia okresów półrocznego i

rocznego.

II. Instalacja

§1. W związku z zawartą Umową Abonent wyraża zgodę na Instalację w Lokalu Sprzętu niezbędnego do świadczenia przez Operatora Usług wynikających z Umowy. Zgoda, o której

mowa w zdaniu poprzedzającym obejmuje udostępnienie Lokalu Przedstawicielowi Operatora w

celu przeprowadzenia Instalacji.

§2. 1. Instalacja zostanie dokonana zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi w tym

zakresie normami, z uwzględnieniem możliwie najkrótszej drogi poprowadzenia przewodów do

Zakończenia Sieci.

2. Instalacja wiąże się w szczególności z przeprowadzeniem w niezbędnym zakresie następujących czynności w Lokalu Abonenta:

1) poprowadzeniem przewodów stanowiących element Sieci,

2) wierceniem otworów,

3) montażem odpowiedniego Sprzętu.

4) konfiguracją Urządzeń Odbiorczych w zakresie niezbędnym do korzystania z Usługi.

§3. Lokal udostępniony w celu przeprowadzenia Instalacji powinien zostać

uprzednio należycie przygotowany przez Abonenta. Abonent jest zobowiązany do przestawienie mebli lub innych elementów wyposażenia Lokalu, które uniemożliwiają lub utrudniają Instalację.

W czasie Instalacji w Lokalu powinien przebywać Abonent lub upoważniona przez niego osoba

pełnoletnia.

§4. Zakończenie Instalacji wraz z czynnością przekazania Abonentowi Sprzętu zostanie

potwierdzone przez Abonenta lub upoważnioną przez niego osobę pełnoletnią własnoręcznym

podpisem na protokole przedłożonym przez Przedstawiciela Operatora.

§5. 1. Instalacja obejmuje wyposażenie Lokalu w jedno Zakończenie Sieci chyba, że Umowa

łącząca strony stanowi inaczej.

2. Instalacja dodatkowych Zakończeń Sieci dokonywana jest na wniosek Abonenta wyłącznie

przez Przedstawiciela Operatora i wiąże się z dodatkową opłatą określoną w Cenniku

§6. Abonent nabywa prawo do używania Zakończenia Sieci przez okres trwania Umowy,

wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do korzystania z Usług świadczonych na jej podstawie,

zgodnie z postanowieniami Umowy i Regulaminu.

§7. Wszelkie zmiany techniczne, konserwacja i usuwanie Awarii Sieci dokonywane są

przez Przedstawiciela Operatora.

§8. Operator informuje,iż ze względu na właściwości technologii WiFi, parametry transmisji danych za pośrednictwem połączenia bezprzewodowego są uzależnione od warunków lokalu w którym świadczona jest usługa (grubość ścian, odległość od routera,itp.)

III. Sprzęt

§1. 1. Wszelki Sprzęt udostępniony Abonentowi w ramach zawartej Umowy stanowi własność

Operatora.

2. Abonent nabywa prawo do używania Sprzętu przez okres trwania Umowy, wyłącznie w celu i

zakresie niezbędnym do korzystania z Usług świadczonych na jej podstawie, zgodnie z

postanowieniami Umowy i Regulaminu.

3. Urządzenia służące do świadczenia usługi są udostępniane na czas trwania umowy, a po jej zakończeniu zwracane do Biura Obsługi Klienta.

4. Abonent nie jest uprawniony do rozporządzania Sprzętem, a w szczególności nie ma prawa

udostępniania go odpłatnie lub nieodpłatnie osobom trzecim.

5. Abonent może używać Sprzęt wyłącznie w Lokalu wskazanym w Umowie.

6. Abonent zobowiązany jest używać Sprzęt zgodnie z instrukcją.

7 Poprzez podpisanie Umowy Abonent potwierdza otrzymanie Sprzętu w niej wymienionego wraz

z opakowaniem, w stanie umożliwiającym korzystanie z zamówionych Usług, bez jawnych

uszkodzeń lub wad, które Abonent mógł z łatwością zauważyć w chwili odbioru.

8. Z chwilą otrzymania Sprzętu na Abonenta przechodzi ryzyko jego przypadkowej utraty lub

uszkodzenia.

9. Abonent zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Operatora o przypadku nieprawidłowego funkcjonowania Sprzętu lub jego utracie.

§2. 1. Po wygaśnięciu, odstąpieniu lub rozwiązaniu Umowy lub po zawieszeniu świadczenia

Usług przez Operatora z winy Abonenta, Abonent zobowiązany jest zwrócić

Operatorowi na swój koszt Sprzęt w ciągu 14 dni od wystąpienia jednego z wymienionych zdarzeń, w stanie niepogorszonym, wynikającym z normalnego użytkowania.

2. W przypadku nie wywiązania się z powyższego obowiązku lub zwrotu sprzętu uszkodzonego

Abonent zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej wynikającej z Cennika.

§3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działanie Urządzeń Odbiorczych używanych przez

Abonenta, które są podłączone do Zakończenia Sieci.

§4. Operator zastrzega sobie prawo do wymiany powierzonego Abonentowi Sprzętu, jeżeli

wymiana ta jest konieczna z uwagi utrzymanie dotychczasowego poziomu świadczenia Usług,

polepszenie tej jakości lub wiąże się z wprowadzeniem przez Operatora nowych rozwiązań

technologicznych. Wymiana odbywa się na koszt Operatora.

§5. W wypadkach wskazanych w Umowie, Regulaminie lub regulaminie promocji możliwa jest

samodzielna instalacja Sprzętu przez Abonenta według instrukcji udzielonej lub przedłożonej

przez Operatora. Operator nie ponosi odpowiedzialności za instalację

lub konfigurację Sprzętu niezgodnie z instrukcją udzieloną lub przedłożoną przez Operatora.

IV. Szczególne warunki świadczenia Usługi Internetu

§1. W ramach świadczonej Usługi internetu Operator zapewnia Abonentowi stały dostęp do sieci

Internet. .

§2. Operator jest obowiązany do udzielenia Abonentowi wszelkich informacji, które są

niezbędne do prawidłowej konfiguracji komputera w celu korzystania z Sieci.

§3. Urządzenia Odbiorcze Abonenta, w celu korzystania z Usługi Internetu, powinny spełniać

minimalne wymagania sprzętowe, określone przez Operatora.

§4 1. Adres konta poczty elektronicznej podany przez Abonenta w Umowie stanowi właściwy dla

przesyłania przez Operatora informacji związanych z funkcjonowaniem Sieci i działalnością

Operatora dotyczącą realizacji Usługi Internetu oraz prowadzenia indywidualnej korespondencji z

Abonentem. Zdanie powyższe nie uchybia postanowieniom Umowy lub Regulaminu, które dla

przekazywania informacji Abonentowi zastrzegają formę pisemną.

2. Abonent może wskazać Operatorowi inne konto pocztowe jako właściwe dla celów komunikacji

określonej w ust. 1

§5. W przypadku ograniczenia lub uniemożliwienia korzystania z Usług dokonanego z winy

Abonenta, przywrócenie stanu pierwotnego nastąpi na koszt i ryzyko Abonenta.

§6. Abonent jest zobowiązany korzystać z Usługi Internetu zgodnie z postanowieniami Umowy,

Regulaminu lub innymi dokumentami wydanymi przez Operatora, których postanowienia Abonent

zaakceptował, a także obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami zarówno w

stosunku do Operatora jak i osób trzecich.

§7. Operator, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za:

1) treść i formę danych przesyłanych lub odbieranych przez Abonenta przez Zakończenie Sieci,

2) szkody wynikłe z zastosowania lub niemożności zastosowania informacji lub oprogramowania

uzyskanych przez Abonenta z sieci Internet,

3) zabezpieczenie danych informatycznych i aplikacji zawartych w komputerze Abonenta, w tym

również przed ingerencją ze strony osób trzecich

4) niepoprawne funkcjonowanie Usługi Internetu w przypadku stosowania przez Abonenta

Urządzeń Odbiorczych nie spełniających minimalnych wymagań sprzętowych.

§8. Operator gromadzi dane o lokalizacji telekomunikacyjnego urządzenia końcowego, z którego wykonywane jest połączenie.

§9. Operator ogranicza Abonentowi dostęp do stron zawierających gry hazardowe, znajdujących się w rejestrze domen zakazanych.

§10 Operator na bieżąco monitoruje obciążenie głównego łącza na podstawie jego wykorzystania oraz czasów dostępu do serwisów zewnętrznych. W przypadku wykorzystania głównego łącza na poziomie 80-90% maksymalnej wydajności, Operator podejmuje czynności zwiększenia przepustowości głównego łącza.

§11. Określenie poziomu jakości świadczonych usług:

1) prędkość maksymalna (download i upload) – wskazana w umowie;

2) prędkość minimalna średnia (download i upload) na poziomie 80% prędkości

3) prędkość zwykle dostępna (download i upload) na poziomie 95% prędkości maksymalnej;

4) prędkość deklarowana – wskazana w umowie;

5) maksymalne czasy do serwisów zewnętrznych na poziomie 60ms;

6) średnie czasy do serwisów zewnętrznych na poziomie 10ms;

7) dostępność usług na poziomie 97%.

VI. Szczególne warunki świadczenia Usługi Telefonicznej

§1. W ramach świadczonej Usługi Telefonicznej Operator umożliwia Abonentowi:

1) wykonywanie połączeń głosowych krajowych i zagranicznych (miejscowych, strefowych,

międzystrefowych, międzynarodowych) oraz do sieci stacjonarnych i sieci komórkowych, a także

połączeń specjalnych.

2) korzystanie z Usług Dodatkowych określonych w Regulaminie, Cenniku lub regulaminach

promocji.

§2. Operator nadaje Abonentowi numer abonencki (numery abonenckie) określone w Umowie

§3. Abonent publicznej sieci telefonicznej może żądać zmiany przydzielonego numeru, jeżeli

wykaże, że korzystanie z przydzielonego numeru jest uciążliwe. Żądanie powinno zostać

złożone Operatorowi w formie pisemnej, a Operator z tytułu realizacji żądania może pobrać

opłatę wskazaną w Cenniku.

§4. 1. Operator zastrzega sobie prawo dokonania zmiany numeru abonenckiego (numerów

abonenckich) po uprzednim zawiadomieniu Abonenta o planowanej zmianie oraz o przydzielonych nowych numerach, co najmniej na jeden okres rozliczeniowy przed zamierzonym terminem zmiany.

2. W przypadku określonym w ust. 1 Abonentowi przysługuje prawo do rozwiązania Umowy w

zakresie Usługi Telefonicznej bez zachowania terminu wypowiedzenia, pod warunkiem doręczenia Operatorowi pisemnego oświadczenia w tym przedmiocie, jednakże nie później niż do końca okresu rozliczeniowego poprzedzającego wprowadzenie zmian.

§5. Abonent ma prawo do zmiany zakresu dostępnych usług w ramach Usług telefonicznej

świadczonej na podstawie Umowy, a w szczególności zmiany planu taryfowego, na warunkach

określonych w Umowie i Cenniku oraz zamawiania Usług Dodatkowych.

§6. 1. Operator zastrzega sobie możliwość ustalenia limitu należności w zakresie, którego

Abonent może korzystać ze świadczonej przez Operatora Usługi Telefonicznej. Limit może zostać

wprowadzony zarówno w chwili zawarcia Umowy, jak i w okresie jej obowiązywania.

2. Operator poinformuje Abonenta o przekroczeniu ustalonego limitu należności, po czym może

zawiesić usługę realizacji połączeń wychodzących do czasu wpłaty przez Abonenta kwoty równej

wysokości ustalonego limitu.

3. Zawieszenie usługi realizacji połączeń wychodzących nie dotyczy połączeń alarmowych.

§7. 1. Operator dostarcza Abonentowi nieodpłatnie z każdą fakturą podstawowy wykaz wykonanych usług telekomunikacyjnych zawierający informację o zrealizowanych płatnych połączeniach z podaniem, dla każdego typu połączeń, ilości jednostek rozliczeniowych odpowiadającej wartości zrealizowanych przez Abonenta połączeń.

2. Operator udostępnia Abonentowi na jego żądanie szczegółowy wykaz wykonanych usług telekomunikacyjnych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. –Prawo Telekomunikacyjne, Umowie i Cenniku.

3. Szczegółowy wykaz wykonanych usług telekomunikacyjnych zawiera informację o zrealizowanych płatnych połączeniach, z podaniem, dla każdego połączenia: numeru wywoływanego, daty oraz godziny rozpoczęcia połączenia, czasu jego trwania oraz wysokości opłaty za połączenie z wyszczególnieniem ceny brutto i netto.

§8. Operator zapewnia Abonentowi bezpłatne połączenia z numerami alarmowymi.

§9. Operator zapewnia Abonentowi możliwość uzyskania połączenia z konsultantem Operatora za

pośrednictwem Biura Obsługi Klienta.

VII. Opłaty i Cennik

§1. Wysokość opłat za Usługi świadczone przez Operatora oraz sposób ich naliczania określone

są w Cenniku, Regulaminie, Umowie i regulaminach promocji.

§2. Okresem rozliczeniowym jest okres jednego miesiąca, liczony od pierwszego do ostatniego

dnia każdego miesiąca.

§3. Abonent zobowiązany jest do uiszczania opłat z tytułu Usług świadczonych przez Operatora,

na zasadach określonych w poniższych postanowieniach:

1) Abonament płatny jest do 15-stego dnia każdego miesiąca za bieżący miesiąc świadczenia

Usług, w wysokości wynikającej z Umowy lub Cennika w związku z danym Pakietem Taryfowym.

2) Opłaty za połączenia telefoniczne płatne są do 15-stego dnia miesiąca następującego po

okresie rozliczeniowym, którego dotyczą. Informacja o wysokości opłaty za połączenie

telefoniczne udzielana jest Abonentowi:

a) w Biurze Obsługi Klienta,

b) za pośrednictwem infolinii Biura Obsługi Klienta pod numerem tel. 834108060

3) Pozostałe opłaty płatne są w wysokości i terminach wskazanych w rachunku, fakturze VAT lub

wezwaniu do zapłaty doręczonych Abonentowi przez Operatora.

§4. Niezależnie od postanowień zawartych w §3 Abonent może uzyskać informację o aktualnym

stanie należności za świadczone przez Operatora Usługi na podstawie faktur wystawianych

elektronicznie, w przypadku uprzednio wyrażonej przez Abonenta zgody na wystawianie faktur w

tej właśnie formie.

§5. Podstawą do wyliczenia opłat za połączenia realizowane w ramach Usługi Telefonicznej jest

faktyczny czas połączenia, rozumiany jako upływ czasu od momentu zgłoszenia się odbiorcy

połączenia do zakończenia połączenia, jednostka taryfikacyjna i stawka wynikająca z aktualnie

obowiązującego Cennika.

§6. Abonent zobowiązany jest do dokonywania opłat w Biurze Obsługi Klienta lub przelewem na

numer rachunku bankowego podany w Umowie.

§7. Za dzień zapłaty uważa się datę wpłaty należności w punkcie kasowym Operatora lub datę

wpływu należności na rachunek bankowy Operatora.

§8. 1. Na żądanie Abonenta Operator wystawia indywidualną fakturę VAT za usługi świadczone

przez Operatora. Powyższe żądanie należy zgłosić w siedzibie Operatora lub jego jednostce,

gdzie również następuje jej odbiór.

2. Operator dostarcza Abonentowi nieodpłatnie z każdą fakturą podstawowy wykaz wykonanych

usług telekomunikacyjnych zawierający informację o zrealizowanych płatnych połączeniach

z podaniem, dla każdego typu połączeń, ilości jednostek rozliczeniowych odpowiadającej wartości

zrealizowanych przez abonenta połączeń.

§9. 1. W przypadku powstania zaległości w regulowaniu należności przez Abonenta, Operator

może pobierać odsetki ustawowe.

2. Dokonywane przez Abonenta wpłaty po powstaniu zaległości mogą być w pierwszej kolejności

zaliczane na poczet odsetek.

§10. 1. Operator określa w Cenniku ceny za przyłączenie do sieci, za Usługi, za obsługę

serwisową oraz szczegółowe informacje dotyczące stosowanych pakietów cenowych oraz

upustów.

2. Cennik jest podawany przez Operatora do wiadomości na stronie internetowej Operatora oraz

jest dostarczany nieodpłatnie abonentowi wraz z Umową, a także na każde jego żądanie.

3. Operator zamieszcza na swojej stronie internetowej lub doręcza Abonentowi w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej, treść każdej zmiany w cenniku z wyprzedzeniem, co najmniej jednego okresu rozliczeniowego przed wprowadzeniem tych zmian w życie.

4. Abonent ma prawo wypowiedzenia umowy w przypadku braku akceptacji zmian, o których

mowa powyżej, jeżeli pisemne, drogą elektroniczną lub dokumentową prześle oświadczenie w tym przedmiocie Operatorowi nie później niż do dnia wprowadzenia zmian w życie.

5. W przypadku skorzystania przez Abonenta z prawa wypowiedzenia Umowy w powodu braku

akceptacji zmian w Cenniku, które wynikają z podwyższenia cen, Operatorowi nie przysługuje

roszczenie odszkodowawcze, a także zwrot ulgi, chyba, że konieczność wprowadzenia zmiany, o

której mowa w ust. 3 następuje na skutek zmiany przepisów prawa.

6. Klauzula waloryzacyjna: w okresie trwania podpisanej, obowiązującej umowy podana cena jednostkowa abonamentu może ulec zmianie rocznie o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez prezesa GUS. Wzrost składników cenotwórczych dostaw nie większy niż 2% nie będzie stanowił podstawy do ubiegania się o wzrost wartości umowy.

§11. W sytuacji, gdy świadczenie Usług przez Operatora rozpocznie się w trakcie trwania okresu

rozliczeniowego, Operatora obciąży Abonenta proporcjonalną opłatą za ten okres, obliczaną

jako iloraz 1/30 miesięcznej opłaty abonamentowej i liczby dni pozostałych do końca okresu

rozliczeniowego.

§12. Uiszczane przez Abonenta na podstawie Umowy i Cennika opłaty, nie obejmują

opłat za posiadanie i używanie odbiorników telewizyjnych i radiowych, których obowiązek ponoszenia

wynika z odrębnych przepisów.

§13. Jeżeli zaległości z tytułu opłat, które abonent zobowiązany jest uiszczać na podstawie

Umowy lub Cennika przekraczają okres 30 dni od daty ich wymagalności, Operator może podjąć

czynności windykacyjne zmierzające do odzyskania zaległych kwot, w szczególności przekazać

dane osobowe Abonenta podmiotom zewnętrznym prowadzącym działalność w zakresie

dochodzenia należności lub kancelarii prawnej, z zachowaniem wymogów określonych w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych.

Rozdział IV

Obsługa serwisowa

§1. 1. Obsługa serwisowa Abonentów obejmuje:

1) przyjmowanie zgłoszeń o Awariach i ich usuwanie,

2) udzielanie informacji o świadczonych Usługach, konfiguracji i instalacji Sprzętu.

3) nadzór nad stanem technicznym Sieci,

4) okresowe przeglądy Sieci lub Sprzętu,

5) prace konserwacyjne lub modernizacyjne Sieci,

6) kontrolę parametrów świadczonych Usług,

7) dokonywanie na zlecenie Abonenta konfiguracji i instalacji Urządzeń Odbiorczych, za opłatą wskazaną w Cenniku.

2. Operator świadczy obsługę serwisową na rzecz Abonenta za pośrednictwem Biura Obsługi

Klienta.

3. Zgłoszenia i zapytania mogą być dokonywane przez Abonenta osobiście, pisemnie, drogą elektroniczna lub dokumentową.

4. Abonent zobowiązany jest udzielić na żądanie Operatora wszelkich niezbędnych informacji, w

związku ze świadczoną obsługą serwisową.

§2. 1. Operator zobowiązuje się podjąć wszelkie możliwe działania w celu usunięcia zgłoszonych lub stwierdzonych Awarii Sieci w możliwie najkrótszym terminie.

2. Awarie usuwane są przez Przedstawiciela Operatora w dni powszednie w godzinach od 8.00

do 16.00, a w sobotę, niedzielę i dni ustawowo wolne od pracy w miarę posiadanych możliwości.

3. Przyjmowanie zgłoszeń o Awariach w godzinach od 16.00 do 8.00 oraz w sobotę, niedzielę

i dni ustawowo wolne od pracy odbywa się za pośrednictwem automatu zgłoszeniowego Operatora.

4. Abonent powinien współdziałać w niezbędnym zakresie z Przedstawicielem Operatora w

czynnościach mających na celu usunięcie Awarii jeżeli stwierdzone zostanie, że Awaria nastąpiła

w Lokalu lub innym miejscu, do którego dostęp posiada Abonent.

5. Jeżeli Przedstawiciel Operatora został wezwany bezzasadnie, Operator może pobrać z tego tytułu opłatę wskazaną w Cenniku.

§3. 1. Operator nie odpowiada za Awarie wynikające ze złego stanu technicznego Urządzeń Odbiorczych.

2. Awarie Sieci lub Sprzętu powstałe z przyczyn leżących po stronie Abonenta, będą usuwane na jego koszt.

§4. 1. Naprawa lub wymiana Sprzętu następuje odpłatnie, w przypadku utraty Sprzętu lub powstania uszkodzeń będących następstwem używania Sprzętu niezgodnie z Umową, Regulaminem, instrukcją

lub przeznaczeniem Sprzętu,

2. Zapłata za naprawę sprzętu jest równoważna:

1) Kosztom naprawy podanym przez Operatora, jeśli uszkodzenia dają się usunąć,

2) Opłacie za wymianę Sprzętu zgodnie z Cennikiem Operatora, jeśli Sprzęt został utracony lub

jeżeli uszkodzenia nie dają się usunąć.

3. Naprawa lub wymiana Sprzętu następuje nieodpłatnie, w przypadku ujawnienia się

w trakcie eksploatacji ukrytych wad, wynikających z przyczyn tkwiących w Sprzęcie,

4. Operator dokonuje wymiany sprzętu po dostarczeniu przez Abonenta do Biura Obsługi Klienta

Sprzętu wadliwego, uszkodzonego lub zniszczonego.

5. W przypadku kradzieży, wymiana sprzętu następuje po dostarczeniu Operatorowi protokołu

zgłoszenia kradzieży Sprzętu, względnie innego zaświadczenia wydanego przez właściwe organy

ścigania.

§5. 1. Operator zastrzega, iż w przypadku prowadzenia prac konserwacyjnych lub

modernizacyjnych nastąpić może przerwa w świadczeniu Usług lub ich nienależyta jakość.

Przerwa, o której mowa w zdaniu pierwszym nie jest uważana za Awarię.

2. Operator zobowiązuje się poinformować Abonenta o każdym planowanym przeprowadzeniu

prac konserwacyjnych lub modernizacyjnych z odpowiednim wyprzedzeniem, z jednoczesnym

podaniem okresu czasu w jakim nastąpić może przerwa w świadczeniu Usług lub ich nienależyta

jakość.

3. Informacja, o której mowa w ust. 2 przekazywana będzie drogą telefoniczną, elektroniczną lub dokumentową.

4. Abonent zobowiązany jest umożliwić Przedstawicielowi Operatora dostęp do elementów Sieci

lub Sprzętu na potrzeby dokonywanych przeglądów okresowych, konserwacji lub modernizacji.

§6. Cennik obsługi serwisowej znajduje się pod adresem: www.inster.net.pl/index.php/internet/internet-swiatlowodowy/cennik-uslug

Rozdział V

Zakres odpowiedzialności Operatora z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, wysokość odszkodowania oraz zasady jego wypłaty.

§1. Operator ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług na

zasadach określonych w Umowie, Regulaminie, Ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. -Prawo

telekomunikacyjne (z póź. zm.), Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (z późn. zm.).

§2. Operator nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za:

1) niedostosowanie lub wady Urządzeń Odbiorczych.

2) inne zakłócenia w świadczeniu Usług wynikające z działania lub zaniechania Abonenta.

§3. 1. Za każdy dzień przerwy w świadczeniu Usługi płatnej okresowo Abonentowi przysługuje

odszkodowanie w wysokości 1/15 średniej opłaty miesięcznej liczonej według rachunków z

ostatnich trzech okresów rozliczeniowych, jednak za okres nie dłuższy niż ostatnie 12 miesięcy.

2. Odszkodowanie nie przysługuje, jeżeli w okresie rozliczeniowym łączny czas przerw w

świadczeniu Usługi był krótszy od 36 godzin.

3. Niezależnie od odszkodowania, za każdy dzień, w którym nastąpiła przerwa w świadczeniu

Usługi telefonicznej płatnej okresowo trwająca dłużej niż 12 godzin, Abonentowi przysługuje zwrot

1/30 miesięcznej opłaty abonamentowej, chyba że Operator za świadczoną usługę telefoniczną

opłaty abonamentowej nie pobiera.

4. Odszkodowanie może zostać przyznane na wniosek Abonenta. Wniosek powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko lub nazwę Abonenta wraz z adresem zamieszkania lub siedziby;

  1. przypadku, gdy Abonent żąda wypłaty odszkodowania; podpis Abonenta w przypadku wniosku złożonego w formie pisemnej.          5. Odszkodowanie zostanie wypłacone w terminie 30 dni od dnia pozytywnego rozpatrzenia wniosku.

Rozdział VI

Zasady, tryb i terminy składania oraz rozpatrywania reklamacji, informacja o polubownych sposobach rozwiązywania sporów.

§1. Operator jest obowiązany do rozpatrzenia reklamacji usługi telekomunikacyjnej.

§2. Jeżeli reklamacja usługi telekomunikacyjnej nie zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, uważa się, że została ona uwzględniona.

§3. Abonent może składać reklamacje dotyczące:

1) niedotrzymania z winy Operatora określonego w Umowie terminu rozpoczęcia świadczenia Usług,

2) niewykonania lub nienależytego wykonania Usług,

3) nieprawidłowego obliczenia należności z tytułu świadczenia Usług.

§4. Zgłoszenie reklamacji nie powoduje zawieszenia obowiązku zapłaty należności za świadczone Usługi.

§5. Reklamacja powinna zawierać:

1) imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby Abonenta;

2) określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu;

3) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację;

4) Numer Indentyfikacyjny lub adres Lokalu;

5) datę zawarcia Umowy i określony w niej termin rozpoczęcia świadczenia Usług – w przypadku

reklamacji dotyczącej niedotrzymania z winy Operatora określonego w Umowie terminu rozpoczęcia świadczenia tych Usług;

6) wysokość kwoty odszkodowania lub innej należności – w przypadku gdy Abonent żąda ich wypłaty;

7) numer konta bankowego lub adres właściwy do wypłaty odszkodowania lub innej należności

albo wniosek o ich zaliczenie na poczet przyszłych płatności -w przypadku gdy Abonent żąda

wypłaty odszkodowania lub innej należności;

8) podpis Abonenta – w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.

§6. W przypadku, gdy złożona reklamacja nie spełnia warunków określonych w §5 pkt 1-5, 7 lub

8, Operator, o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni, i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, reklamację pozostawia się bez rozpoznania.

§7. Reklamacja może być złożona w Biurze Obsługi Klienta.

§8. Reklamacja może być złożona pisemnie, lub ustnie do protokołu sporządzonego w Biurze

Obsługi Klienta, a także przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość, w

tym drogą elektroniczną lub dokumentową , o ile nie stoją temu na przeszkodzie techniczne możliwości.

§9. W przypadku złożenia reklamacji pisemnie lub ustnie do protokołu w Biurze Obsługi Klienta,

Przedstawiciel Operatora jest obowiązany niezwłocznie potwierdzić jej przyjęcie w formie

pisemnej.

§10. 1. W przypadku złożenia reklamacji pisemnie, lub przy wykorzystaniu innych środków

porozumiewania się na odległość, w tym drogą elektroniczną, Operator jest obowiązany w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji do potwierdzenia jej przyjęcia w formie pisemnej z podaniem nazwy, adresu oraz numeru telefonu jednostki Operatora rozpatrującej reklamację. Powyższych zasad nie stosuje się w przypadku udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

2. Reklamacja złożona drogą elektroniczną jest skutecznie złożona jeżeli została wprowadzona

do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że Operator mógł zapoznać się z jej treścią.

§11. 1. Reklamacja może być złożona w terminie 12 miesięcy od ostatniego dnia Okresu

Rozliczeniowego, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu usługi telekomunikacyjnej, lub

od dnia, w którym Usługa została nienależycie wykonana lub miała być wykonana, lub od dnia

doręczenia Rachunku zawierającego nieprawidłowe obliczenie należności z tytułu świadczenia

Usługi.

2. Reklamację złożoną po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, pozostawia się bez

rozpoznania, o czym Operator niezwłocznie powiadamia reklamującego.

§12. Operator udziela w formie pisemnej drogą elektroniczną lub dokumentową odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej złożenia.

§13. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Abonent może skierować sprawę na drogę

postępowania przed sądem powszechnym.

  • Spór cywilnoprawny między Abonentem a Operatorem może być zakończony polubownie w drodze postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich (ADR) prowadzi Prezes UKE, który w tym zakresie jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. poz. 1823). Tryb postępowania w w/w postępowaniu wskazany jest w art. 109 Ustawy – Prawo telekomunikacyjne, a dodatkowe informacje w przedmiocie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich Abonent może pozyskać na stronie WWW Prezesa UKE: www.uke.gov.pl
  • dostępu do Internetu.

Rozdział VII

Zmiana Regulaminu

§1. 1. Operator doręcza Abonentowi na piśmie, drogą elektroniczną lub dokumentową oraz podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Operatora i w Biurze Obsługi Klienta treść każdej proponowanej zmiany warunków umowy określonych w Regulaminie z wyprzedzeniem, co najmniej jednego okresu rozliczeniowego przed wprowadzeniem tych zmian w życie.

2. Abonent ma prawo wypowiedzenia umowy w przypadku braku akceptacji zmian, o których

mowa powyżej, jeżeli pisemne, drogą elektroniczną lub dokumentową wyśle oświadczenie w tym przedmiocie Operatorowi nie później niż do dnia wprowadzenia zmian w życie.

3. Brak pisemnego, elektronicznego lub dokumentowego oświadczenia Abonenta w powyższym terminie oznacza akceptację zmian

4. W razie skorzystania przez Abonenta z prawa wypowiedzenia umowy, o którym mowa w ust. 2,

w terminie w nim określonym, Operatorowi nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze, a także

zwrot ulgi.

5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się, jeżeli konieczność wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 1, wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, w tym również usunięcia niedozwolonych postanowień umownych.

§2. Operator niezwłocznie informuje Abonentów na piśmie, drogą elektroniczną lub dokumentową o zmianie nazwy (firmy), adresu lub siedziby. Informacja o powyższych zmianach nie stanowi zmiany warunków umowy.

Rozdział VIII

Zakończenie i kontynuacja Umowy

I. Rozwiązanie lub wygaśnięcie Umowy

§1. 1. W przypadku złożenia przez Abonenta oświadczenia o braku akceptacji zmiany Cennika w

trybie, o którym mowa w rozdziale III, tytuł VII §10, bądź też oświadczenia o braku akceptacji

zmian Regulaminu w trybie, o którym mowa w rozdziale VII, §1, Umowa ulega rozwiązaniu

ostatniego dnia okresu rozliczeniowego poprzedzającego zmianę Cennika lub Regulaminu.

2. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy powinno być złożone na piśmie, drogą elektroniczną lub dokumentową.

3. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy powinno zawierać imię, nazwisko i adres zamieszkania w przypadku Abonentów będących osobami fizycznymi lub firmę i adres siedziby w przypadku bonentów niebędących osobami fizycznymi.

§3. W sytuacji, gdy w zakresie danej Usługi w dniu zawarcia Umowy na czas określony Abonent

korzysta z Usługi na podstawie innej Umowy, umowa ta ulega rozwiązaniu chyba, że Strony

postanowią inaczej.

§4. 1. Wartość ulgi przyznanej Abonentowi, który zawarł umowę na czas określony stanowi

iloczyn miesięcy, na który została zawarta Umowa na czas określony oraz różnicy pomiędzy ceną

Usługi w przypadku zawarcia Umowy na czas określony, a kwotą, którą Abonent zobowiązany

byłby uiścić, gdyby korzystał z Usług na podstawie Umowy zawartej na czas nieokreślony.

2. W przypadku jednostronnego rozwiązania przez Abonenta lub przez Operatora z winy

Abonenta Umowy związanej z przyznaną ulgą, przed upływem terminu, na jaki Umowa ta została

zawarta, Operatorowi przysługuje z tego tytułu roszczenie w wysokości wartości ulgi przyznanej

Abonentowi pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do

dnia jej rozwiązania.

§5. Umowa wygasa w przypadku:

1) powzięcia przez Operatora wiadomości o śmierci Abonenta;

2) ustania bytu prawnego Abonenta innego niż osoba fizyczna chyba, że ustanie bytu prawnego

Abonenta wiąże się z przejęciem jego praw i obowiązków przez następcę prawnego, który

przejmuje Abonenta lub powstaje w wyniku jego podziału w trybie określonym w ustawie Kodeks

spółek handlowych;

3) jeżeli w okresie 30 dni od dnia zawieszenia świadczenia Usług na podstawie rozdziału IX §1

nie ustaną przyczyny zawieszenia.

II. Przedłużenie Umowy

1. Umowa zawarta na czas określony nie ulega przedłużeniu w jeżeli Abonent złoży na piśmie, w formie elektronicznej lub dokumentowej oświadczenie woli o rozwiązaniu Umowy w terminie 30 dni, przed upływem terminu jej obowiązywania.

§2. 1. O ile Abonent nie złoży na piśmie oświadczenia woli o rozwiązaniu Umowy w terminie 30 dni, przed upływem terminu obowiązywania Umowy na czas określony, umowa ulega przedłużeniu na czas nieokreślony dla przedłużanej Umowy, liczony od dnia upływu poprzedniego okresu obowiązywania Umowy, na dotychczasowych warunkach, wynikających również z Regulaminu, Umowy i Cennika.

2. Z chwilą przedłużenia Umowy Abonenckiej na czas nieokreślony Abonent będzie zobowiązany

do uiszczania opłat za świadczone Usługi na dotychczasowych warunkach.

Cenniku Usług, w części dotyczącej Umów zawartych na czas nieokreślony.

3. Po przedłużeniu na kolejny okres trwania o którym mowa w ust. 1, umowa może zostać wypowiedziana przez Abonenta. Okres wypowiedzenia trwa 30 dni liczonych od dnia, w którym złożono wypowiedzenie.

Rozdział IX

Zawieszenie świadczenia Usług

§1. Operator zastrzega sobie prawo zawieszenia świadczenia Usług Abonentowi, albo

wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku:

1) opóźnienia z zapłatą całości lub części jakiejkolwiek opłaty naliczonej na podstawie Umowy

lub Cennika o co najmniej 30 dni od terminu wymagalności świadczenia Wypowiedzenie Umowy

może wówczas nastąpić po uprzednim wezwaniu Abonenta do zapłaty opóźnionej należności,

2) używania Sprzętu, niezgodnie z postanowieniami rozdziału III, tytuł III,

3) kopiowania programów w całości lub części w celach związanych z osiąganiem korzyści

majątkowych, dystrybucją lub bezpłatnym użyczaniem

4) używa urządzeń zakłócających prawidłowe funkcjonowanie Sieci albo wykonuje czynności

zakłócające prawidłowe funkcjonowanie Sieci;

5) uniemożliwia Przedstawicielom Operatora wymianę Sprzętu w wyznaczonym przez Operatora

terminie bądź też uniemożliwia dostęp do Sprzętu znajdującego się w Lokalu w celu okresowego

przeglądu, konserwacji, modernizacji lub usunięcia Awarii;

6) korzysta z Usług niezgodnie z innymi postanowieniami Umowy, Regulaminu, przepisów prawa

powszechnego, miejscowego lub innych aktów wewnętrznie obowiązujących.

§2. 1. Zawieszenie świadczenia Usług może nastąpić również na pisemny, elektroniczny bądź dokumentowy wniosek Abonenta, z wyłączeniem Abonentów korzystających z Usług na warunkach ofert promocyjnych (regulaminy promocji).

2. Warunkiem zawieszenia świadczenia Usług na wniosek Abonenta jest brak zaległości z

opłatami wynikającymi z Umowy lub Cennika.

3. Zawieszenie świadczenia Usług na wniosek Abonenta może nastąpić nie więcej niż raz w ciągu

czasu trwania Umowy, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące.

4. We wniosku Abonent wskazuje termin ponownej Aktywacji Usług.

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien być złożony z jednomiesięcznym wyprzedzeniem i

będzie skutkować od początku kolejnego okresu rozliczeniowego.

6. Za zawieszenie świadczenia Usług na wniosek Abonenta Operator pobiera opłatę określoną w

Cenniku.

§3. Z dniem zawieszenia Usług następuje zaprzestanie ich świadczenia.

§4. Ponowna aktywacja Usług, zawieszonych na podstawie ust. 1 niniejszego paragrafu

następuje po ustaniu przyczyn zawieszenia, nie wcześniej, niż po uiszczeniu przez Abonenta

zaległości wobec Operatora.

§5. W okresie zawieszenia usługi na podstawie §1 Operatorowi przysługuje prawo wezwania

Abonenta do zwrotu Sprzętu na zasadach opisanych w Regulaminie.

§6. W przypadku zawieszenia świadczenia Usług na wniosek Abonenta, Umowa ulega przedłużeniu o czas trwania zawieszenia świadczenia Usług, jeżeli była zawarta na czas określony.

Rozdział X

Zmiana Abonenta

§1. Abonent ma prawo do złożenia wniosku o przeniesienie praw i obowiązków wynikających z Umowy na inną osobę drogą pisemną, elektroniczna lub dokumentową.

§2. Przeniesienie praw i obowiązków na inną osobę może nastąpić wyłącznie za zgodą

Operatora.

§3. Operator może uzależnić zgodę w szczególności od:

1) uregulowania przez Abonenta ciążących na nim zobowiązań z tytułu zawartej Umowy,

2) spełnienia przez osobę, na której rzecz ma nastąpić przeniesienie prawa i obowiązków

warunków określonych w Regulaminie,

3) dokonania z tego tytułu opłaty określonej w Cenniku.

Rozdział XI

Postanowienia końcowe

§1. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie i Umowie zastosowanie mają

przepisy kodeksu cywilnego i innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego związanych z

działalnością Operatora.

§2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 05 lipca 2023r.
Regulamin obowiązuje od dnia 05-07-2023 r.

Data publikacji: 21.04.2023r.

Zmiany w ogólnych warunkach umowy, regulaminach świadczenia usług telekomunikacyjnych

1. Od 12 grudnia 2018 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy Prawa Telekomunikacyjnego (zmiany wynikają z ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo Telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw), głównymi zmianami wynikającymi jest dopuszczenie nowych form zawierania lub zmiany umów na usługi telekomunikacyjne (forma elektroniczna i dokumentowa) oraz wprowadzenie dodatkowych wymogów dla dostawców usług telekomunikacyjnych związanych ze świadczeniem usług o podwyższonej opłacie (np. tzw. SMS-y premium czy usługi głosowe premium).
2. W związku z tym zmieniamy ogólne warunki umowy, regulaminy świadczenia usług telekomunikacyjnych, w tym regulaminy usług dodatkowych, dostosowujące w nich postanowienia do nowych wymogów. 
3. Wprowadzane zmiany wynikają bezpośrednio ze zmian przepisów prawa i mają na celu dostosowanie postanowień warunków ogólnych umowy oraz regulaminów do nowelizowanej ustawy Prawo Telekomunikacyjne.
4. Akceptacja powyższych zmian nie wymaga kontaktu z PUH INSTER WALDEMAR STEFANIUK.
5. W przypadku braku akceptacji mogą Państwo skorzystać z prawa do wypowiedzenia umowy do 12 grudnia 2018 roku.

Pozostałe zmiany 
1. Usunięcie niedozwolonych postanowień umownych nie będzie już uprawniało przedsiębiorców do tego, by żądać odszkodowania, jeśli klient w związku z taką zmianą umowę wypowie. 
2. Proszę pamiętać, iż został zlikwidowany sąd polubowny przy Prezesie UKE.
3. W przypadku zmiany umowy zawsze stosowane są aktualne regulaminy i cenniki.

W związku z tym, że zmiany wprowadzamy na skutek zmian przepisów prawa, w przypadku wypowiedzenia umowy na czas określony będziemy mogli obciążyć Państwa odszkodowaniem związanym z przyznanymi ulgami, określonymi w regulaminie promocji lub umowy, z której Państwo korzystają.

Data publikacji: 24.05.2018r.

Klauzula informacyjna wynikająca z RODO

Na podstawie art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO-pragniemy poinformować, że:

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest P.U.H. INSTER Stefaniuk Waldemar z siedzibą w Białej Podlaskiej (21-500), ul. Bittnera 14 .

Kontakt z administratorem jest możliwy drogą telefoniczną na numer 83 343 24 74, pośrednictwem poczty e-mail na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. oraz pisemnie na adres biura :

21-500 Biała Podlaska, ul. Sadowa 11-21, lok nr 8.

2. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

-podanie danych osobowych przy zawarciu umowy (imienia, nazwiska, PESEL, serii i numeru dowodu, potwierdzającego tożsamość, jest wymogiem wynikającym z przepisów ustawy z dnia 16. 07. 2004r. Prawo telekomunikacyjne. Bez podania danych osobowych niezbędnych do realizacji usług, zawarcie umowy jest niemożliwe,

-zapewnienie poprawnej jakości usług (np. przez usuwanie awarii i sprawdzenie poprawności działania usług)- przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu,

-ochrona danych poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych, takich jak pseudonimizacja (art. 25 ust.1 RODO),

-przetwarzanie danych na podstawie Państwa zgody w celu wystawiania, przesyłania i przechowywania w formie elektronicznej faktur oraz dobierania ofert marketingowych wyłącznie naszej firmy pod kątem Państwa potrzeb, czyli profilowania (art.4 pkt.4 Rozporządzenia) (Profilowanie oznacza przetwarzanie danych osobowych polegające na wykorzystaniu Państwa danych osobowych w związku z produktami marketingowymi, oferowanymi tylko przez naszą firmę: telewizja, internet, telefon),

-przekazywanie komunikatów w sieci telekomunikacyjnej,

-dochodzenie roszczeń.

Państwa dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to wywoływać żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.

3. JAKA JEST PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH?

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych abonentów jest:

-wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na firmie P.U.H. INSTER (art. 6 ust.1 C RODO), w zakresie rozliczeń, reklamacji, okresu przechowywania danych, zapewnienia bezpieczeństwa danych,

-wykorzystywanie umowy o świadczenia usług telekomunikacyjnych (art. 6 ust. 1B RODO),

4. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE WZGLĘDEM DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z przepisami RODO, względem Państwa danych osobowych, które są przez nas gromadzone i przetwarzane, przysługuje Państwu:

1. prawo żądania od administratora dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;

2. prawo do sprostowania (poprawiania) danych;

3. prawo do żądania usunięcia danych z naszych zbiorów;

4. prawo do ograniczenia przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych;

5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych;

6. prawo do przenoszenia danych do innego administratora;

7. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych uprawnień, należy zgłosić swoje żądanie drogą pisemną na adres administratora lub w formie wiadomości e-mail na wskazany powyżej adres administratora danych.

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do państwowego organu nadzorczego do spraw ochrony danych osobowych, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

5. OKRES PRZECHOWYWANIA I PRZETWARZANIA DANYCH

-Dane przetwarzane są w celu realizacji umowy w trakcie jej obowiązywania. Po tym okresie dane przechowywane są w celach dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych, rachunkowych, windykacyjnych i archiwizacyjnych, maksymalnie przez okres 10 lat od daty wygaśnięcia umowy (art.6 ust.1 lit.F RODO).

-W każdej chwili mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec opisanego powyżej przetwarzania danych osobowych dokonywanego w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Skorzystanie z tego prawa sprawi, że zaprzestaniemy przetwarzania danych osobowych w tym celu. Sprzeciw wnosi się drogą pisemną na adres administratora lub w formie wiadomości e-mail na wskazany powyżej adres administratora danych (art.7 ust.3)RODO. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu będziemy przechowywać i przetwarzać do czasu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że cel wskazany w pkt 2. się zdezaktualizował.

Dane osobowe są gromadzone przez nas z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób do tego nieupoważnionych.
Nasza firma dołożyła wszelkich starań w zakresie zabezpieczeń danych, dlatego też mogą być Państwo spokojni o ich prywatność.

https://www.mpit.gov.pl/media/50521/PrzewodnikMSP_RODO_2018.pdf

 

Data publikacji: 12.11.2023, godz. 15.30 - komunikat techniczny

Szanowni Państwo,
Informujemy o planowanych pracach modernizacyjnych w nocy z 14/15.11.2023.

Mogą występować przerwy w dostępie do internetu oraz usługi TV.

Planowany początek prac godz. 0.01 dn. 15.11.2023, przewidywane zakończenie prac ok godz. 3.00 w dniu 15.11.2023.

Za utrudnienia przepraszamy


Pozdrawiam,
Dyżurny Inżynier Działu Wsparcia Technicznego, NOC-INSTER,

tel. kom. 505 811 355, tel. 83 410 80 60

 

 Data publikacji: 11.04.2018, godz. 15.30 - komunikat techniczny

Szanowni Państwo,
Informujemy o uszkodzeniu łącza światłowodowego zasilającego części sieci w Białej Podlaskiej (część osiedla Wola). Nastąpiło przełaczenie na łącze zapasowe, jednak mogą występować utrudnienia.

Trwają prace w celu przywrócenia pełnej wydajności dla obszaru. Przewidywane zakończenie - noc 11/12.04.2018.

Za utrudnienia przepraszamy
Pozdrawiam,
Dyżurny Inżynier Działu Wsparcia Technicznego, NOC-INSTER, tel. 83 410 80 60

*** 12.04.2018 - Informujemy, że prace zostały zakończenie. Wszystkie usługi działają prawidłowo.

 

Data publikacji: 25.11.2013            RAKOWISKA - TEREBELA

          Nasza firma, realizuje w miejscowościach RAKOWISKA i TEREBELA projekt budowy sieci światłowodowej najnowszej generacji w technologii FTTH (Fiber To The Home), czyli światłowód do domu.

Sieć umożliwi mieszkańcom skorzystanie z takich usług jak:

- telewizja IPTV (HD i 3D) – pakiety tematyczne zróżnicowane cenowo, ok 200 kanałów,

- telefon stacjonarny bez abonamentu (!!!) z możliwością zachowania dotychczasowego nr telefonu,

- internet do 100 Mb,

- internet mobilny (w pakiecie z innymi usługami)

Więcej o technologii i usługach w zakładkach INTERNET, TELEFON, TELEWIZJA 

 logo POIG

 

Data publikacji: 15.04.2013

JANÓW PODLASKI, STARY PAWŁÓW

            Miło nam Państwa poinformować, że firma INSTER z Białej Podlaskiej, realizuje w miejscowościach JANÓW PODLASKI i NOWY PAWŁÓW projekt budowy sieci światłowodowej najnowszej generacji w technologii FTTH (Fiber To The Home), czyli światłowód do domu.

Sieć umożliwi mieszkańcom skorzystanie z takich usług jak:

- telewizja IPTV (HD i 3D) – pakiety tematyczne zróżnicowane cenowo, ok 200 kanałów,

- telefon stacjonarny bez abonamentu (!!!) z możliwością zachowania dotychczasowego nr telefonu,

- internet do 100 Mb,

- internet mobilny (w pakiecie z innymi usługami)

Więcej o technologii i usługach w zakładkach INTERNET, TELEFON, TELEWIZJA

 logo POIG

Data publikacji: 19.08.2012

ŁOMAZY

Informujemy, iż uruchomiliśmy sieć dostępu do internetu na terenie miejscowości Łomazy z możliwością korzystania również w miejscowościach: Studzianka, Lubenka, Szymanowo i inne.

Witamy mieszkańców miejscowości i gminy Łomazy w zasięgu naszej sieci. 

 

 

 

Data publikacji: 11.06.2012

KONSTANTYNÓW

Informujemy, iż uruchomiliśmy sieć dostępu do internetu na terenie Konstantynowa.

Witamy mieszkańców miejscowości i gminy Konstantynów w zasięgu naszej sieci. 

 

 

 

Data publikacji: 2.05.2012

 UWAGA BURZE !!!

W związku ze zbliżającym się okresem burzowym w celu uniknięcia uszkodzenia urządzeń elektronicznych* (routery, switche, itp.), przypominamy Państwu o konieczności ich wyłączania na czas burzy lub dłuższych nieobecności w domu.

Należy również odłączać przewód LAN od komputera.

W przypadku łączy na kartach PCI (antena dołączona bezpośrednio do komputera) nie jest konieczne odkręcanie anteny.

*uszkodzone w wyniku przepięcia urządzenie nie podlega gwarancji

REGULAMIN świadczenia usług
telekomunikacyjnych przez PUH INSTER
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1 Niniejszy regulamin, dalej zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usług
telekomunikacyjnych przez firmę PUH INSTER Stefaniuk Waldemar z siedzibą w Białej Podlaskiej
ul. Bittnera 14, NIP 537-100-86-65, REGON 030089548, zwaną dalej Operatorem.
§2 Poniższym określeniom użytym w Regulaminie, pisanym wielką literą, nadaje się
następujące znaczenie:
ABONENT – podmiot (osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca
osobowości prawnej), który zawarł pisemna Umowę z Operatorem.
ABONAMENT -miesięczna opłata stała uiszczana przez Abonenta za korzystanie z Usług
świadczonych przez Operatora, której wysokość uzależniona jest od rodzaju świadczonej Usługi
oraz od Pakietu, określonych w Umowie i Cenniku.
AKTYWACJA -czynność polegająca na uzyskaniu przez Abonenta możliwości korzystania z
Usług.
AWARIA -czasowy brak możliwości korzystania z Usługi spowodowany techniczną
wadą Sieci lub pogorszenie jakości sygnału, utrudniające lub uniemożliwiające korzystanie z Usługi.
BIURO OBSŁUGI KLIENTA – jednostka organizacyjna ustanowiona przez Operatora dla
kontaktów z Abonentami lub Zainteresowanymi, bezpośrednio w siedzibie Operatora lub jego
oddziale, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
CENNIK – zestawienie cen za Usługi świadczone przez Operatora, które stanowi integralną
część Umowy
FORMA DOKUMENTOWA- sposób zawarcia, zmiany lub rozwiązania umowy poprzez złożenie
oświadczenia o zawarciu, zmianie lub rozwiązaniu umowy na trwałym nośniku w taki sposób, by było
możliwe ustalenie osoby składającej oświadczenie.
INSTALACJA – wykonanie Zakończenia Sieci w Lokalu Abonenta oraz jego Aktywacja.
LOKAL – nieruchomość, część nieruchomości lub wyodrębniony lokal, w którym zgodnie z zwartą
Umową ma być przeprowadzona Instalacja i świadczenie Usług przez Operatora.
PAKIET TARYFOWY – zestaw Usług świadczonych przez Operatora na danym obszarze, w
ramach Abonamentu określonego aktualnym Cennikiem i Umową.
PROFILOWANIE oznacza przetwarzanie danych osobowych polegające na wykorzystaniu
Państwa danych osobowych w związku z produktami marketingowymi, oferowanymi tylko
przez naszą firmę.
PRZEDSTAWICIEL OPERATORA – osoba, która na podstawie udzielonego przez Operatora
pełnomocnictwa, działając w jego imieniu:
1) dokonuje Instalacji Usługi wskazanej w Umowie,
2) upoważniona jest do zawarcia Umowy z Abonentem lub odebrania innych Oświadczeń
związanych z zawartą Umową,
3) dokonuje obsługi serwisowej, konserwacji lub modernizacji Sieci.
SIEĆ – sieć telekomunikacyjna za pomocą, której Operator świadczy Usługi.
SPRZĘT — urządzenia zainstalowane w Lokalu Abonenta (np. router, karta WiFi, urządzenie
VoIP), w tym Zakończenie Sieci, będące własnością Operatora, umożliwiające świadczenie Usług.
TRWAŁY NOŚNIK- materiał lub narzędzie umożlwiające przechowywanie treści, dostęp do nich i ich
odtwarzanie w niezmienionej postaci. Są nim np. papier, poczta elektroniczna, SMS, MMS, CD, DVD,
pliki dźwiękowe.
UMOWA – zawarta w formie pisemnej umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych
pomiędzy Abonentem, a Operatorem, określająca m.in. wzajemne uprawnienia i obowiązki stron.
URZĄDZENIA ODBIORCZE – urządzenia będące własnością Abonenta, które służą
do odbioru sygnału dostarczanego przez Operatora za pośrednictwem Sieci, podłączone
bezpośrednio lub pośrednio do Zakończenia Sieci lub Sprzętu przekazanego przez Operatora.
USŁUGI – Usługa Internetu, Usługa telefoniczna lub związane z nimi Usługi dodatkowe;
USŁUGI DODATKOWE -Usługi nie wchodzące w skład Pakietu, bezpłatne lub objęte dodatkową
opłatą określoną w Cenniku, których świadczenie Abonent może dodatkowo zlecić Operatorowi, z
zastrzeżeniem możliwości technicznych świadczenia tej Usługi lub jej dostępności na danym
obszarze.
USŁUGA INTERNETU – usługa umożliwiająca dostęp do Internetu za pomocą Sieci, w tym
transmisję danych
USŁUGA TELEFONICZNA – usługa umożliwiająca wykonywanie i odbiór połączeń głosowych za
pomocą Sieci.
ZAINTERESOWANY – osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna mająca
zamiar zawrzeć Umowę z Operatorem.
ZAKOŃCZENIE SIECI – fizyczny punkt, w którym Abonent otrzymuje dostęp do Sieci, w
szczególności w postaci gniazda abonenckiego i okablowania umożliwiającego korzystanie z
Usług.
§3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Umowy.
§4. Niezależnie od niniejszego Regulaminu Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania
odrębnych regulaminów promocji.
§5. 1. W przypadku kolizji postanowień Regulaminu z postanowieniami Umowy i regulaminów
promocji pierwszeństwo mają postanowienia Umowy i regulaminów promocji
2. W razie kolizji postanowień Umowy z postanowieniami regulaminów promocji pierwszeństwo
mają regulaminy promocji.
§6. Dane adresowe i kontaktowe Operatora, w szczególności numery Biura Obsługi Klienta i
obsługi serwisowej znajdują się m.in. w Umowie, na stronie internetowej Operatora lub w innych
powszechnie dostępnych bazach teleadresowych.
Rozdział II
Warunki zawarcia Umowy
I. Postanowienia Ogólne
§1. Oświadczenie woli o zamiarze zawarcia Umowy może zostać złożone przez Zainteresowanego
osobiście, telefonicznie, drogą elektroniczną lub dokumentową oraz w Biurze Obsługi Klienta lub za
pośrednictwem Przedstawiciela Operatora.
§2. Zawarcie Umowy możliwe jest:
1) w Biurze Obsługi Klienta,
2) poza siedzibą Operatora, z upoważnionym Przedstawicielem Operatora,
3) w Formie Elektronicznej lub Dokumentowej na Nośniku Trwałym,
§3. 1. Abonent, który zawarł Umowę poza Biurem Obsługi Klienta może od niej odstąpić
bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie, w terminie czternastu dni od daty zawarcia
Umowy.
2. W przypadku zawierania z Abonentem umowy poza Biurem Obsługi Klienta, Operator
poinformuje w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej Abonenta o przysługującym mu
prawie odstąpienia od Umowy i wręczy Abonentowi wzór oświadczenia o odstąpieniu.
3. W przypadku skorzystania z powyższego uprawnienia Umowa jest uważana za niezawartą, a
Abonent zobowiązany jest zwrócić Operatorowi Sprzęt w terminie kolejnych 7 dni od dnia złożenia
oświadczenia o odstąpieniu.
4. Jeżeli Abonent nie został poinformowany na piśmie, drogą elektroniczną lub dokumentową o
prawie odstąpienia od Umowy, bieg terminu, o którym mowa w ust. 1, nie rozpoczyna się. W takim
wypadku Abonent może odstąpić od umowy w terminie dziesięciu dni od uzyskania informacji o
prawie odstąpienia. Abonent nie może jednak z tego powodu odstąpić od umowy po upływie trzech
miesięcy od jej wykonania.
§4. 1. Zainteresowany może zawrzeć Umowę osobiście lub przez ustanowionego pełnomocnika.
2. Pełnomocnictwo do zawarcia Umowy w imieniu Zainteresowanego powinno być udzielone na
piśmie pod rygorem nieważności.
§5. W imieniu Zainteresowanego będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną
Umowę zawiera osoba uprawniona do jego reprezentacji według właściwej umowy, ewidencji,
rejestru lub pełnomocnictwa, po uprzednim przedłożeniu dokumentu, z którego wynika umocowanie.
§6. Umowa zawierana jest w formie pisemnej, elektronicznej lub Dokumentowej na czas nieokreślony
lub określony, w przypadku stwierdzenia braku okoliczności wyłączających możliwość zawarcia
Umowy, wskazanych w Regulaminie.
§7. 1. Operator zastrzega sobie prawo żądania kaucji gotówkowej od Zainteresowanego przed
zawarciem Umowy.
2. Kaucja nie podlega oprocentowaniu.
3. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy, kaucja zostanie zwrócona po potrąceniu
przez Operatora zaległości w opłatach na jego rzecz.
II. Lokal
§1. Lokal, w którym ma zostać dokonana Instalacja powinien spełniać standardy konstrukcyjne i
użytkowe określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w
zakresie bezpieczeństwa i prawidłowego działania położonych w nim instalacji.
§2. Warunkiem zawarcia Umowy i dokonania Instalacji lub Aktywacji przez Operatora jest
przedstawienie przez Zainteresowanego dokumentu potwierdzający tytuł prawny do Lokalu.
§3. W przypadku niezgodności adresu Lokalu, z adresem zameldowania osoby zamierzającej
zawrzeć Umowę, wymagane jest okazanie dokumentów potwierdzających prawo własności,
użytkowania wieczystego nieruchomości lub spółdzielczego prawa do lokalu tej osoby.
§4. 1. Gdy osoba zamierzającą zawrzeć Umowę posiada tytuł prawny do nieruchomości inny niż
prawo własności, prawo użytkowania wieczystego lub spółdzielcze prawo do lokalu, w celu
dokonania Instalacji wymagane jest przedstawienie przez nią pisemnej zgody odpowiednio
właściciela, użytkownika wieczystego nieruchomości lub członka spółdzielni mieszkaniowej.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do właściciela, użytkownika wieczystego nieruchomości lub
członka spółdzielni mieszkaniowej będącego osobą prawną.
§5. Abonent zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Operatora o utracie tytułu prawnego do
Lokalu.
III. Wymagania formalne
§1. 1. Na potrzeby zawarcia umowy Operator może wymagać okazania przez Zainteresowanego
następujących dokumentów:
1. W przypadku osób fizycznych:
a) dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości, w szczególności prawa jazdy lub
paszportu,
b) dokumentów potwierdzających możliwość wykonania zobowiązań wobec Operatora wynikających
z Umowy.
2. W przypadku osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych:
a) odpisu z właściwej umowy, ewidencji, rejestru lub pełnomocnictwa wskazującego umocowanie
do reprezentacji podmiotu,
b) potwierdzenia nadania numeru NIP oraz REGON,
c) dokumentów potwierdzających możliwość wykonania wobec Operatora zobowiązania
wynikającego z Umowy.
§2. 1. Operator jest uprawniony do przetwarzania następujących danych dotyczących Abonenta
będącego osobą fizyczną, pozyskanych na podstawie dokumentów wymienionych w §1 ust. 1 pkt
1 ppkt a) i b):
1) nazwisk i imion,
2) imion rodziców,
3) miejsca i daty urodzenia,
4) adresu miejsca zameldowania na pobyt stały,
5) numeru ewidencyjnego PESEL
6) nazwy, serii i numeru dokumentów potwierdzających tożsamość,
7) zawartych w dokumentach potwierdzających możliwość wykonania wobec Operatora zobowiązań
wynikających z Umowy.
2. Oprócz danych, o których mowa w ust. 1, Operator może, za zgodą
Abonenta będącego osobą fizyczną przetwarzać inne dane tego Abonenta w związku ze świadczoną
Usługą, a w szczególności:
1) numer identyfikacji podatkowej NIP,
2) numer konta bankowego lub karty płatniczej,
3) adres korespondencyjny użytkownika, jeżeli jest on inny niż adres miejsca zameldowania na
pobyt stały Abonenta,
4) adres poczty elektronicznej,
5) numery telefonów kontaktowych.
§3. Abonent zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Operatora o zmianie danych zawartych
w Umowie pod rygorem poniesienia ujemnych skutków prawnych wynikających z braku
przekazania informacji. W szczególności, w przypadku braku informacji o zmianie adresu, pismo
wysłane na adres wskazany w Umowie uznaje się za doręczone.
IV. Odmowa zawarcia Umowy
§1. 1. Operator zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia Umowy z Zainteresowanym w
przypadku:
1) nie udzielenia danych, o których mowa w rozdziale II tytuł III §2 ust. 1 pkt 1)-7)
2) kiedy przedłożone przez Zainteresowanego dokumenty budzą wątpliwości co do ich
autentyczności, są niekompletne lub zniszczone.
3) negatywnej oceny wiarygodności płatniczej Zainteresowanego wynikającej z danych
Regulamin obowiązuje od dnia 01-04-2023 r.
udostępnionych Operatorowi przez biuro informacji gospodarczej w trybie określonym w ustawie z
dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych,
4) negatywnej oceny wiarygodności płatniczej Zainteresowanego wynikającej z danych będących
w posiadaniu Operatora, w szczególności dokonanej na podstawie informacji o zaległościach z
tytułu Opłat za Usługi
5) kiedy Operator uprzednio rozwiązał Umowę z Zainteresowanym lub osobą pozostającą z nim
we wspólnym gospodarstwie w związku z naruszeniem jej postanowień lub Regulaminu.
6) braku możliwości technicznych świadczenie Usługi
7) kiedy zawarcie Umowy naruszałoby przepisy prawa powszechnego, miejscowego, innych
aktów wewnętrznie obowiązujących lub postanowienia umów zawartych przez Operatora w
związku z świadczonymi przez niego Usługami.
2. Dostawa Usług może uzależnić zawarcie Umowy od złożenia odpowiedniego zabezpieczenia,
w szczególności w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 3) i 4).
Rozdział III
Warunki świadczenia Usług
I. Postanowienia ogólne
§1. Operator świadczy Usługi o parametrach technicznych zgodnych z obowiązującymi na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej normami.
§2. W ramach swojej działalności Operator oferuje Usługę Internetu i Usługę Telefoniczną
oraz Usługi dodatkowe określone w niniejszym Regulaminie, Umowie lub oddzielnych regulaminach.
§3. Elementami składającymi się na opłatę abonamentową są, w przypadku:
1. Usługi Internetu
a) stały dostęp do sieci Internet, o parametrach technicznych wynikających z wybranego pakietu
b) dostęp do wsparcia technicznego przez Biuro Obsługi Klienta
2. Usługi Telefonicznej
a) wykonywanie połączeń głosowych krajowych i zagranicznych (miejscowych, strefowych,
międzystrefowych, międzynarodowych) oraz do sieci stacjonarnych i sieci komórkowych, a także
połączeń specjalnych
b) dostęp do wsparcia technicznego przez Biuro Obsługi Klienta
4. Usług dodatkowych
a) świadczenie wynikające z właściwości danej Usługi Dodatkowej
b) dostęp do wsparcia technicznego przez Biuro Obsługi Klienta
§4. Zakończenie Sieci przeznaczone jest do używania przez Abonenta na zasadach określonych
w Umowie, Regulaminie lub regulaminach promocji.
§5. Operator świadczy usługi w zasięgu Sieci i w zakresie posiadanych możliwości technicznych.
§6. Abonent nie ma prawa do:
1) udostępniania lub świadczenia usług telekomunikacyjnych na podstawie Usług świadczonych
przez Operatora, odpłatnie lub nieodpłatnie innym podmiotom.
2) udostępniania Usług poza Lokalem chyba, że Umowa łącząca Strony stanowi inaczej lub
Abonent otrzymał w tym zakresie pisemną zgodę Operatora.
§7. Postępowanie niezgodne z & 6 będzie skutkowało:
1. naliczeniem przez Operatora, kary w wysokości 1000 PLN (słownie: tysiąc złotych).
2. odpowiedzialnością prawną abonenta w przypadku popełnienia przestępstwa za
pośrednictwem jego łącza,
§8. W przypadku ograniczenia lub uniemożliwienia korzystania z Usług dokonanego z winy
Abonenta, przywrócenie stanu pierwotnego nastąpi na koszt i ryzyko Abonenta.
§9. Abonent jest odpowiedzialny za szkody wyrządzone Operatorowi w wyniku naruszenia
Postanowień określonych Umową, Regulaminem, regulaminami promocji lub innymi dokumentami
wydanymi przez Operatora, których postanowienia Abonent zaakceptował.
§10. 1. Na podstawie art.63 ust. 1 Ustawy Prawo Telekomunikacyjne Operator mierzy, a następnie
publikuje wskaźniki dotyczące jakości usług.
2. Operator upowszechnia informacje o jakości dostępnych usług telekomunikacyjnych -w
terminach nie rzadziej niż za każde półrocze oraz za każdy rok -poprzez:
a) zamieszczanie na swojej stronie internetowej.
b) podawanie do wiadomości w Biurach Obsługi Klienta.
c) przekazywanie Prezesowi UKE w okresie do 1 miesiąca od zakończenia okresów półrocznego i
rocznego.
II. Instalacja
§1. W związku z zawartą Umową Abonent wyraża zgodę na Instalację w Lokalu Sprzętu
niezbędnego do świadczenia przez Operatora Usług wynikających z Umowy. Zgoda, o której
mowa w zdaniu poprzedzającym obejmuje udostępnienie Lokalu Przedstawicielowi Operatora w
celu przeprowadzenia Instalacji.
§2. 1. Instalacja zostanie dokonana zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi w tym
zakresie normami, z uwzględnieniem możliwie najkrótszej drogi poprowadzenia przewodów do
Zakończenia Sieci.
2. Instalacja wiąże się w szczególności z przeprowadzeniem w niezbędnym zakresie następujących
czynności w Lokalu Abonenta:
1) poprowadzeniem przewodów stanowiących element Sieci,
2) wierceniem otworów,
3) montażem odpowiedniego Sprzętu.
4) konfiguracją Urządzeń Odbiorczych w zakresie niezbędnym do korzystania z Usługi.
§3. Lokal udostępniony w celu przeprowadzenia Instalacji powinien zostać
uprzednio należycie przygotowany przez Abonenta. Abonent jest zobowiązany do przestawienie
mebli lub innych elementów wyposażenia Lokalu, które uniemożliwiają lub utrudniają Instalację.
W czasie Instalacji w Lokalu powinien przebywać Abonent lub upoważniona przez niego osoba
pełnoletnia.
§4. Zakończenie Instalacji wraz z czynnością przekazania Abonentowi Sprzętu zostanie
potwierdzone przez Abonenta lub upoważnioną przez niego osobę pełnoletnią własnoręcznym
podpisem na protokole przedłożonym przez Przedstawiciela Operatora.
§5. 1. Instalacja obejmuje wyposażenie Lokalu w jedno Zakończenie Sieci chyba, że Umowa
łącząca strony stanowi inaczej.
2. Instalacja dodatkowych Zakończeń Sieci dokonywana jest na wniosek Abonenta wyłącznie
przez Przedstawiciela Operatora i wiąże się z dodatkową opłatą określoną w Cenniku
§6. Abonent nabywa prawo do używania Zakończenia Sieci przez okres trwania Umowy,
wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do korzystania z Usług świadczonych na jej podstawie,
zgodnie z postanowieniami Umowy i Regulaminu.
§7. Wszelkie zmiany techniczne, konserwacja i usuwanie Awarii Sieci dokonywane są
przez Przedstawiciela Operatora.
§8. Operator informuje,iż ze względu na właściwości technologii WiFi, parametry transmisji danych za
pośrednictwem połączenia bezprzewodowego są uzależnione od warunków lokalu w którym
świadczona jest usługa (grubość ścian, odległość od routera,itp.)
III. Sprzęt
§1. 1. Wszelki Sprzęt udostępniony Abonentowi w ramach zawartej Umowy stanowi własność
Operatora.
2. Abonent nabywa prawo do używania Sprzętu przez okres trwania Umowy, wyłącznie w celu i
zakresie niezbędnym do korzystania z Usług świadczonych na jej podstawie, zgodnie z
postanowieniami Umowy i Regulaminu.
3. Urządzenia służące do świadczenia usługi są udostępniane na czas trwania umowy, a po jej
zakończeniu zwracane do Biura Obsługi Klienta.
4. Abonent nie jest uprawniony do rozporządzania Sprzętem, a w szczególności nie ma prawa
udostępniania go odpłatnie lub nieodpłatnie osobom trzecim.
5. Abonent może używać Sprzęt wyłącznie w Lokalu wskazanym w Umowie.
6. Abonent zobowiązany jest używać Sprzęt zgodnie z instrukcją.
7 Poprzez podpisanie Umowy Abonent potwierdza otrzymanie Sprzętu w niej wymienionego wraz
z opakowaniem, w stanie umożliwiającym korzystanie z zamówionych Usług, bez jawnych
uszkodzeń lub wad, które Abonent mógł z łatwością zauważyć w chwili odbioru.
8. Z chwilą otrzymania Sprzętu na Abonenta przechodzi ryzyko jego przypadkowej utraty lub
uszkodzenia.
9. Abonent zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Operatora o przypadku
nieprawidłowego funkcjonowania Sprzętu lub jego utracie.
§2. 1. Po wygaśnięciu, odstąpieniu lub rozwiązaniu Umowy lub po zawieszeniu świadczenia
Usług przez Operatora z winy Abonenta, Abonent zobowiązany jest zwrócić
Operatorowi na swój koszt Sprzęt w ciągu 14 dni od wystąpienia jednego z wymienionych zdarzeń, w
stanie niepogorszonym, wynikającym z normalnego użytkowania.
2. W przypadku nie wywiązania się z powyższego obowiązku lub zwrotu sprzętu uszkodzonego
Abonent zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej wynikającej z Cennika.
§3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działanie Urządzeń Odbiorczych używanych przez
Abonenta, które są podłączone do Zakończenia Sieci.
§4. Operator zastrzega sobie prawo do wymiany powierzonego Abonentowi Sprzętu, jeżeli
wymiana ta jest konieczna z uwagi utrzymanie dotychczasowego poziomu świadczenia Usług,
polepszenie tej jakości lub wiąże się z wprowadzeniem przez Operatora nowych rozwiązań
technologicznych. Wymiana odbywa się na koszt Operatora.
§5. W wypadkach wskazanych w Umowie, Regulaminie lub regulaminie promocji możliwa jest
samodzielna instalacja Sprzętu przez Abonenta według instrukcji udzielonej lub przedłożonej
przez Operatora. Operator nie ponosi odpowiedzialności za instalację
lub konfigurację Sprzętu niezgodnie z instrukcją udzieloną lub przedłożoną przez Operatora.
IV. Szczególne warunki świadczenia Usługi Internetu
§1. W ramach świadczonej Usługi internetu Operator zapewnia Abonentowi stały dostęp do sieci
Internet. .
§2. Operator jest obowiązany do udzielenia Abonentowi wszelkich informacji, które są
niezbędne do prawidłowej konfiguracji komputera w celu korzystania z Sieci.
§3. Urządzenia Odbiorcze Abonenta, w celu korzystania z Usługi Internetu, powinny spełniać
minimalne wymagania sprzętowe, określone przez Operatora.
§4 1. Adres konta poczty elektronicznej podany przez Abonenta w Umowie stanowi właściwy dla
przesyłania przez Operatora informacji związanych z funkcjonowaniem Sieci i działalnością
Operatora dotyczącą realizacji Usługi Internetu oraz prowadzenia indywidualnej korespondencji z
Abonentem. Zdanie powyższe nie uchybia postanowieniom Umowy lub Regulaminu, które dla
przekazywania informacji Abonentowi zastrzegają formę pisemną.
2. Abonent może wskazać Operatorowi inne konto pocztowe jako właściwe dla celów komunikacji
określonej w ust. 1
§5. W przypadku ograniczenia lub uniemożliwienia korzystania z Usług dokonanego z winy
Abonenta, przywrócenie stanu pierwotnego nastąpi na koszt i ryzyko Abonenta.
§6. Abonent jest zobowiązany korzystać z Usługi Internetu zgodnie z postanowieniami Umowy,
Regulaminu lub innymi dokumentami wydanymi przez Operatora, których postanowienia Abonent
zaakceptował, a także obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami zarówno w
stosunku do Operatora jak i osób trzecich.
§7. Operator, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za:
1) treść i formę danych przesyłanych lub odbieranych przez Abonenta przez Zakończenie Sieci,
2) szkody wynikłe z zastosowania lub niemożności zastosowania informacji lub oprogramowania
uzyskanych przez Abonenta z sieci Internet,
3) zabezpieczenie danych informatycznych i aplikacji zawartych w komputerze Abonenta, w tym
również przed ingerencją ze strony osób trzecich
4) niepoprawne funkcjonowanie Usługi Internetu w przypadku stosowania przez Abonenta
Urządzeń Odbiorczych nie spełniających minimalnych wymagań sprzętowych.
VI. Szczególne warunki świadczenia Usługi Telefonicznej
§1. W ramach świadczonej Usługi Telefonicznej Operator umożliwia Abonentowi:
1) wykonywanie połączeń głosowych krajowych i zagranicznych (miejscowych, strefowych,
międzystrefowych, międzynarodowych) oraz do sieci stacjonarnych i sieci komórkowych, a także
połączeń specjalnych.
2) korzystanie z Usług Dodatkowych określonych w Regulaminie, Cenniku lub regulaminach
promocji.
§2. Operator nadaje Abonentowi numer abonencki (numery abonenckie) określone w Umowie
§3. Abonent publicznej sieci telefonicznej może żądać zmiany przydzielonego numeru, jeżeli
wykaże, że korzystanie z przydzielonego numeru jest uciążliwe. Żądanie powinno zostać
złożone Operatorowi w formie pisemnej, a Operator z tytułu realizacji żądania może pobrać
opłatę wskazaną w Cenniku.
§4. 1. Operator zastrzega sobie prawo dokonania zmiany numeru abonenckiego (numerów
abonenckich) po uprzednim zawiadomieniu Abonenta o planowanej zmianie oraz o przydzielonych
nowych numerach, co najmniej na jeden okres rozliczeniowy przed zamierzonym terminem zmiany.
2. W przypadku określonym w ust. 1 Abonentowi przysługuje prawo do rozwiązania Umowy w
zakresie Usługi Telefonicznej bez zachowania terminu wypowiedzenia, pod warunkiem doręczenia
Operatorowi pisemnego oświadczenia w tym przedmiocie, jednakże nie później niż do końca okresu
rozliczeniowego poprzedzającego wprowadzenie zmian.
§5. Abonent ma prawo do zmiany zakresu dostępnych usług w ramach Usług telefonicznej
świadczonej na podstawie Umowy, a w szczególności zmiany planu taryfowego, na warunkach
określonych w Umowie i Cenniku oraz zamawiania Usług Dodatkowych.
§6. 1. Operator zastrzega sobie możliwość ustalenia limitu należności w zakresie, którego
Abonent może korzystać ze świadczonej przez Operatora Usługi Telefonicznej. Limit może zostać
wprowadzony zarówno w chwili zawarcia Umowy, jak i w okresie jej obowiązywania.
2. Operator poinformuje Abonenta o przekroczeniu ustalonego limitu należności, po czym może
zawiesić usługę realizacji połączeń wychodzących do czasu wpłaty przez Abonenta kwoty równej
wysokości ustalonego limitu.
3. Zawieszenie usługi realizacji połączeń wychodzących nie dotyczy połączeń alarmowych.
§7. 1. Operator dostarcza Abonentowi nieodpłatnie z każdą fakturą podstawowy wykaz wykonanych
usług telekomunikacyjnych zawierający informację o zrealizowanych płatnych połączeniach z
Regulamin obowiązuje od dnia 01-04-2023 r.
podaniem, dla każdego typu połączeń, ilości jednostek rozliczeniowych odpowiadającej wartości
zrealizowanych przez Abonenta połączeń.
2. Operator udostępnia Abonentowi na jego żądanie szczegółowy wykaz wykonanych usług
telekomunikacyjnych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. –Prawo
Telekomunikacyjne, Umowie i Cenniku.
3. Szczegółowy wykaz wykonanych usług telekomunikacyjnych zawiera informację o zrealizowanych
płatnych połączeniach, z podaniem, dla każdego połączenia: numeru wywoływanego, daty oraz
godziny rozpoczęcia połączenia, czasu jego trwania oraz wysokości opłaty za połączenie z
wyszczególnieniem ceny brutto i netto.
§8. Operator zapewnia Abonentowi bezpłatne połączenia z numerami alarmowymi.
§9. Operator zapewnia Abonentowi możliwość uzyskania połączenia z konsultantem Operatora za
pośrednictwem Biura Obsługi Klienta.
VII. Opłaty i Cennik
§1. Wysokość opłat za Usługi świadczone przez Operatora oraz sposób ich naliczania określone
są w Cenniku, Regulaminie, Umowie i regulaminach promocji.
§2. Okresem rozliczeniowym jest okres jednego miesiąca, liczony od pierwszego do ostatniego
dnia każdego miesiąca.
§3. Abonent zobowiązany jest do uiszczania opłat z tytułu Usług świadczonych przez Operatora,
na zasadach określonych w poniższych postanowieniach:
1) Abonament płatny jest do 15-stego dnia każdego miesiąca za bieżący miesiąc świadczenia
Usług, w wysokości wynikającej z Umowy lub Cennika w związku z danym Pakietem Taryfowym.
2) Opłaty za połączenia telefoniczne płatne są do 15-stego dnia miesiąca następującego po
okresie rozliczeniowym, którego dotyczą. Informacja o wysokości opłaty za połączenie
telefoniczne udzielana jest Abonentowi:
a) w Biurze Obsługi Klienta,
b) za pośrednictwem infolinii Biura Obsługi Klienta pod numerem tel. 834108060
3) Pozostałe opłaty płatne są w wysokości i terminach wskazanych w rachunku, fakturze VAT lub
wezwaniu do zapłaty doręczonych Abonentowi przez Operatora.
§4. Niezależnie od postanowień zawartych w §3 Abonent może uzyskać informację o aktualnym
stanie należności za świadczone przez Operatora Usługi na podstawie faktur wystawianych
elektronicznie, w przypadku uprzednio wyrażonej przez Abonenta zgody na wystawianie faktur w
tej właśnie formie.
§5. Podstawą do wyliczenia opłat za połączenia realizowane w ramach Usługi Telefonicznej jest
faktyczny czas połączenia, rozumiany jako upływ czasu od momentu zgłoszenia się odbiorcy
połączenia do zakończenia połączenia, jednostka taryfikacyjna i stawka wynikająca z aktualnie
obowiązującego Cennika.
§6. Abonent zobowiązany jest do dokonywania opłat w Biurze Obsługi Klienta lub przelewem na
numer rachunku bankowego podany w Umowie.
§7. Za dzień zapłaty uważa się datę wpłaty należności w punkcie kasowym Operatora lub datę
wpływu należności na rachunek bankowy Operatora.
§8. 1. Na żądanie Abonenta Operator wystawia indywidualną fakturę VAT za usługi świadczone
przez Operatora. Powyższe żądanie należy zgłosić w siedzibie Operatora lub jego jednostce,
gdzie również następuje jej odbiór.
2. Operator dostarcza Abonentowi nieodpłatnie z każdą fakturą podstawowy wykaz wykonanych
usług telekomunikacyjnych zawierający informację o zrealizowanych płatnych połączeniach
z podaniem, dla każdego typu połączeń, ilości jednostek rozliczeniowych odpowiadającej wartości
zrealizowanych przez abonenta połączeń.
§9. 1. W przypadku powstania zaległości w regulowaniu należności przez Abonenta, Operator
może pobierać odsetki ustawowe.
2. Dokonywane przez Abonenta wpłaty po powstaniu zaległości mogą być w pierwszej kolejności
zaliczane na poczet odsetek.
§10. 1. Operator określa w Cenniku ceny za przyłączenie do sieci, za Usługi, za obsługę
serwisową oraz szczegółowe informacje dotyczące stosowanych pakietów cenowych oraz
upustów.
2. Cennik jest podawany przez Operatora do wiadomości na stronie internetowej Operatora oraz
jest dostarczany nieodpłatnie abonentowi wraz z Umową, a także na każde jego żądanie.
3. Operator zamieszcza na swojej stronie internetowej lub doręcza Abonentowi w formie pisemnej,
elektronicznej lub dokumentowej, treść każdej zmiany w cenniku z wyprzedzeniem, co najmniej
jednego okresu rozliczeniowego przed wprowadzeniem tych zmian w życie.
4. Abonent ma prawo wypowiedzenia umowy w przypadku braku akceptacji zmian, o których
mowa powyżej, jeżeli pisemne, drogą elektroniczną lub dokumentową prześle oświadczenie w tym
przedmiocie Operatorowi nie później niż do dnia wprowadzenia zmian w życie.
5. W przypadku skorzystania przez Abonenta z prawa wypowiedzenia Umowy w powodu braku
akceptacji zmian w Cenniku, które wynikają z podwyższenia cen, Operatorowi nie przysługuje
roszczenie odszkodowawcze, a także zwrot ulgi, chyba, że konieczność wprowadzenia zmiany, o
której mowa w ust. 3 następuje na skutek zmiany przepisów prawa.
6. Klauzula waloryzacyjna: w okresie trwania podpisanej, obowiązującej umowy podana cena
jednostkowa abonamentu może ulec zmianie rocznie o wskaźnik cen towarów i usług
konsumpcyjnych ogłaszany przez prezesa GUS. Wzrost składników cenotwórczych dostaw nie
większy niż 2% nie będzie stanowił podstawy do ubiegania się o wzrost wartości umowy.
§11. W sytuacji, gdy świadczenie Usług przez Operatora rozpocznie się w trakcie trwania okresu
rozliczeniowego, Operatora obciąży Abonenta proporcjonalną opłatą za ten okres, obliczaną
jako iloraz 1/30 miesięcznej opłaty abonamentowej i liczby dni pozostałych do końca okresu
rozliczeniowego.
§12. Uiszczane przez Abonenta na podstawie Umowy i Cennika opłaty, nie obejmują
opłat za posiadanie i używanie odbiorników telewizyjnych i radiowych, których obowiązek ponoszenia
wynika z odrębnych przepisów.
§13. Jeżeli zaległości z tytułu opłat, które abonent zobowiązany jest uiszczać na podstawie
Umowy lub Cennika przekraczają okres 30 dni od daty ich wymagalności, Operator może podjąć
czynności windykacyjne zmierzające do odzyskania zaległych kwot, w szczególności przekazać
dane osobowe Abonenta podmiotom zewnętrznym prowadzącym działalność w zakresie
dochodzenia należności lub kancelarii prawnej, z zachowaniem wymogów określonych w przepisach
dotyczących ochrony danych osobowych.
Rozdział IV
Obsługa serwisowa
§1. 1. Obsługa serwisowa Abonentów obejmuje:
1) przyjmowanie zgłoszeń o Awariach i ich usuwanie,
2) udzielanie informacji o świadczonych Usługach, konfiguracji i instalacji Sprzętu.
3) nadzór nad stanem technicznym Sieci,
4) okresowe przeglądy Sieci lub Sprzętu,
5) prace konserwacyjne lub modernizacyjne Sieci,
6) kontrolę parametrów świadczonych Usług,
7) dokonywanie na zlecenie Abonenta konfiguracji i instalacji Urządzeń Odbiorczych, za opłatą
wskazaną w Cenniku.
2. Operator świadczy obsługę serwisową na rzecz Abonenta za pośrednictwem Biura Obsługi
Klienta.
3. Zgłoszenia i zapytania mogą być dokonywane przez Abonenta osobiście, pisemnie, drogą
elektroniczna lub dokumentową.
4. Abonent zobowiązany jest udzielić na żądanie Operatora wszelkich niezbędnych informacji, w
związku ze świadczoną obsługą serwisową.
§2. 1. Operator zobowiązuje się podjąć wszelkie możliwe działania w celu usunięcia zgłoszonych lub
stwierdzonych Awarii Sieci w możliwie najkrótszym terminie.
2. Awarie usuwane są przez Przedstawiciela Operatora w dni powszednie w godzinach od 8.00
do 16.00, a w sobotę, niedzielę i dni ustawowo wolne od pracy w miarę posiadanych możliwości.
3. Przyjmowanie zgłoszeń o Awariach w godzinach od 16.00 do 8.00 oraz w sobotę, niedzielę
i dni ustawowo wolne od pracy odbywa się za pośrednictwem automatu zgłoszeniowego Operatora.
4. Abonent powinien współdziałać w niezbędnym zakresie z Przedstawicielem Operatora w
czynnościach mających na celu usunięcie Awarii jeżeli stwierdzone zostanie, że Awaria nastąpiła
w Lokalu lub innym miejscu, do którego dostęp posiada Abonent.
5. Jeżeli Przedstawiciel Operatora został wezwany bezzasadnie, Operator może pobrać z tego tytułu
opłatę wskazaną w Cenniku.
§3. 1. Operator nie odpowiada za Awarie wynikające ze złego stanu technicznego Urządzeń
Odbiorczych.
2. Awarie Sieci lub Sprzętu powstałe z przyczyn leżących po stronie Abonenta, będą usuwane na
jego koszt.
§4. 1. Naprawa lub wymiana Sprzętu następuje odpłatnie, w przypadku utraty Sprzętu lub powstania
uszkodzeń będących następstwem używania Sprzętu niezgodnie z Umową, Regulaminem, instrukcją
lub przeznaczeniem Sprzętu,
2. Zapłata za naprawę sprzętu jest równoważna:
1) Kosztom naprawy podanym przez Operatora, jeśli uszkodzenia dają się usunąć,
2) Opłacie za wymianę Sprzętu zgodnie z Cennikiem Operatora, jeśli Sprzęt został utracony lub
jeżeli uszkodzenia nie dają się usunąć.
3. Naprawa lub wymiana Sprzętu następuje nieodpłatnie, w przypadku ujawnienia się
w trakcie eksploatacji ukrytych wad, wynikających z przyczyn tkwiących w Sprzęcie,
4. Operator dokonuje wymiany sprzętu po dostarczeniu przez Abonenta do Biura Obsługi Klienta
Sprzętu wadliwego, uszkodzonego lub zniszczonego.
5. W przypadku kradzieży, wymiana sprzętu następuje po dostarczeniu Operatorowi protokołu
zgłoszenia kradzieży Sprzętu, względnie innego zaświadczenia wydanego przez właściwe organy
ścigania.
§5. 1. Operator zastrzega, iż w przypadku prowadzenia prac konserwacyjnych lub
modernizacyjnych nastąpić może przerwa w świadczeniu Usług lub ich nienależyta jakość.
Przerwa, o której mowa w zdaniu pierwszym nie jest uważana za Awarię.
2. Operator zobowiązuje się poinformować Abonenta o każdym planowanym przeprowadzeniu
prac konserwacyjnych lub modernizacyjnych z odpowiednim wyprzedzeniem, z jednoczesnym
podaniem okresu czasu w jakim nastąpić może przerwa w świadczeniu Usług lub ich nienależyta
jakość.
3. Informacja, o której mowa w ust. 2 przekazywana będzie drogą telefoniczną, elektroniczną lub
dokumentową.
4. Abonent zobowiązany jest umożliwić Przedstawicielowi Operatora dostęp do elementów Sieci
lub Sprzętu na potrzeby dokonywanych przeglądów okresowych, konserwacji lub modernizacji.
Rozdział V
Zakres odpowiedzialności Operatora z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,
wysokość odszkodowania oraz zasady jego wypłaty.
§1. Operator ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług na
zasadach określonych w Umowie, Regulaminie, Ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. -Prawo
telekomunikacyjne (z póź. zm.), Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (z późn. zm.).
§2. Operator nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za:
1) niedostosowanie lub wady Urządzeń Odbiorczych.
2) inne zakłócenia w świadczeniu Usług wynikające z działania lub zaniechania Abonenta.
§3. 1. Za każdy dzień przerwy w świadczeniu Usługi płatnej okresowo Abonentowi przysługuje
odszkodowanie w wysokości 1/15 średniej opłaty miesięcznej liczonej według rachunków z
ostatnich trzech okresów rozliczeniowych, jednak za okres nie dłuższy niż ostatnie 12 miesięcy.
2. Odszkodowanie nie przysługuje, jeżeli w okresie rozliczeniowym łączny czas przerw w
świadczeniu Usługi był krótszy od 36 godzin.
3. Niezależnie od odszkodowania, za każdy dzień, w którym nastąpiła przerwa w świadczeniu
Usługi telefonicznej płatnej okresowo trwająca dłużej niż 12 godzin, Abonentowi przysługuje zwrot
1/30 miesięcznej opłaty abonamentowej, chyba że Operator za świadczoną usługę telefoniczną
opłaty abonamentowej nie pobiera.
Rozdział VI
Zasady, tryb i terminy składania oraz rozpatrywania
reklamacji, informacja o polubownych sposobach
rozwiązywania sporów.
§1. Operator jest obowiązany do rozpatrzenia reklamacji usługi telekomunikacyjnej.
§2. Jeżeli reklamacja usługi telekomunikacyjnej nie zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od dnia jej
złożenia, uważa się, że została ona uwzględniona.
§3. Abonent może składać reklamacje dotyczące:
1) niedotrzymania z winy Operatora określonego w Umowie terminu rozpoczęcia świadczenia Usług,
2) niewykonania lub nienależytego wykonania Usług,
3) nieprawidłowego obliczenia należności z tytułu świadczenia Usług.
§4. Zgłoszenie reklamacji nie powoduje zawieszenia obowiązku zapłaty należności za świadczone
Usługi.
§5. Reklamacja powinna zawierać:
1) imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby Abonenta;
2) określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu;
Regulamin obowiązuje od dnia 01-04-2023 r.
3) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację;
4) Numer Indentyfikacyjny lub adres Lokalu;
5) datę zawarcia Umowy i określony w niej termin rozpoczęcia świadczenia Usług – w przypadku
reklamacji dotyczącej niedotrzymania z winy Operatora określonego w Umowie terminu rozpoczęcia
świadczenia tych Usług;
6) wysokość kwoty odszkodowania lub innej należności – w przypadku gdy Abonent żąda ich
wypłaty;
7) numer konta bankowego lub adres właściwy do wypłaty odszkodowania lub innej należności
albo wniosek o ich zaliczenie na poczet przyszłych płatności -w przypadku gdy Abonent żąda
wypłaty odszkodowania lub innej należności;
8) podpis Abonenta – w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.
§6. W przypadku, gdy złożona reklamacja nie spełnia warunków określonych w §5 pkt 1-5, 7 lub
8, Operator, o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie
wzywa reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni, i zakres tego
uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje
pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu,
reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
§7. Reklamacja może być złożona w Biurze Obsługi Klienta.
§8. Reklamacja może być złożona pisemnie, lub ustnie do protokołu sporządzonego w Biurze
Obsługi Klienta, a także przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość, w
tym drogą elektroniczną lub dokumentową , o ile nie stoją temu na przeszkodzie techniczne
możliwości.
§9. W przypadku złożenia reklamacji pisemnie lub ustnie do protokołu w Biurze Obsługi Klienta,
Przedstawiciel Operatora jest obowiązany niezwłocznie potwierdzić jej przyjęcie w formie
pisemnej.
§10. 1. W przypadku złożenia reklamacji pisemnie, lub przy wykorzystaniu innych środków
porozumiewania się na odległość, w tym drogą elektroniczną, Operator jest obowiązany w terminie
14 dni od dnia złożenia reklamacji do potwierdzenia jej przyjęcia w formie pisemnej z podaniem
nazwy, adresu oraz numeru telefonu jednostki Operatora rozpatrującej reklamację. Powyższych
zasad nie stosuje się w przypadku udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej
złożenia.
2. Reklamacja złożona drogą elektroniczną jest skutecznie złożona jeżeli została wprowadzona
do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że Operator mógł zapoznać się z jej treścią.
§11. 1. Reklamacja może być złożona w terminie 12 miesięcy od ostatniego dnia Okresu
Rozliczeniowego, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu usługi telekomunikacyjnej, lub
od dnia, w którym Usługa została nienależycie wykonana lub miała być wykonana, lub od dnia
doręczenia Rachunku zawierającego nieprawidłowe obliczenie należności z tytułu świadczenia
Usługi.
2. Reklamację złożoną po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, pozostawia się bez
rozpoznania, o czym Operator niezwłocznie powiadamia reklamującego.
§12. Operator udziela w formie pisemnej drogą elektroniczną lub dokumentową odpowiedzi na
reklamację w terminie 30 dni od dnia jej złożenia.
§13. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Abonent może skierować sprawę na drogę
postępowania przed sądem powszechnym.
§14. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody oraz straty spowodowane w przypadku braku
dostępu do Internetu.
Rozdział VII
Zmiana Regulaminu
§1. 1. Operator doręcza Abonentowi na piśmie, drogą elektroniczną lub dokumentową oraz podaje do
publicznej wiadomości na stronie internetowej Operatora i w Biurze Obsługi Klienta treść każdej
proponowanej zmiany warunków umowy określonych w Regulaminie z wyprzedzeniem, co najmniej
jednego okresu rozliczeniowego przed wprowadzeniem tych zmian w życie.
2. Abonent ma prawo wypowiedzenia umowy w przypadku braku akceptacji zmian, o których
mowa powyżej, jeżeli pisemne, drogą elektroniczną lub dokumentową wyśle oświadczenie w tym
przedmiocie Operatorowi nie później niż do dnia wprowadzenia zmian w życie.
3. Brak pisemnego, elektronicznego lub dokumentowego oświadczenia Abonenta w powyższym
terminie oznacza akceptację zmian
4. W razie skorzystania przez Abonenta z prawa wypowiedzenia umowy, o którym mowa w ust. 2,
w terminie w nim określonym, Operatorowi nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze, a także
zwrot ulgi.
5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się, jeżeli konieczność wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 1,
wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, w tym również usunięcia niedozwolonych
postanowień umownych.
§2. Operator niezwłocznie informuje Abonentów na piśmie, drogą elektroniczną lub dokumentową o
zmianie nazwy (firmy), adresu lub siedziby. Informacja o powyższych zmianach nie stanowi zmiany
warunków umowy.
Rozdział VIII
Zakończenie i kontynuacja Umowy
I. Rozwiązanie lub wygaśnięcie Umowy
§1. 1. W przypadku złożenia przez Abonenta oświadczenia o braku akceptacji zmiany Cennika w
trybie, o którym mowa w rozdziale III, tytuł VII §10, bądź też oświadczenia o braku akceptacji
zmian Regulaminu w trybie, o którym mowa w rozdziale VII, §1, Umowa ulega rozwiązaniu
ostatniego dnia okresu rozliczeniowego poprzedzającego zmianę Cennika lub Regulaminu.
2. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy powinno być złożone na piśmie, drogą elektroniczną lub
dokumentową.
3. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy powinno zawierać imię, nazwisko i adres zamieszkania w
przypadku Abonentów będących osobami fizycznymi lub firmę i adres siedziby w przypadku
bonentów niebędących osobami fizycznymi.
§3. W sytuacji, gdy w zakresie danej Usługi w dniu zawarcia Umowy na czas określony Abonent
korzysta z Usługi na podstawie innej Umowy, umowa ta ulega rozwiązaniu chyba, że Strony
postanowią inaczej.
§4. 1. Wartość ulgi przyznanej Abonentowi, który zawarł umowę na czas określony stanowi
iloczyn miesięcy, na który została zawarta Umowa na czas określony oraz różnicy pomiędzy ceną
Usługi w przypadku zawarcia Umowy na czas określony, a kwotą, którą Abonent zobowiązany
byłby uiścić, gdyby korzystał z Usług na podstawie Umowy zawartej na czas nieokreślony.
2. W przypadku jednostronnego rozwiązania przez Abonenta lub przez Operatora z winy
Abonenta Umowy związanej z przyznaną ulgą, przed upływem terminu, na jaki Umowa ta została
zawarta, Operatorowi przysługuje z tego tytułu roszczenie w wysokości wartości ulgi przyznanej
Abonentowi pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do
dnia jej rozwiązania.
§5. Umowa wygasa w przypadku:
1) powzięcia przez Operatora wiadomości o śmierci Abonenta;
2) ustania bytu prawnego Abonenta innego niż osoba fizyczna chyba, że ustanie bytu prawnego
Abonenta wiąże się z przejęciem jego praw i obowiązków przez następcę prawnego, który
przejmuje Abonenta lub powstaje w wyniku jego podziału w trybie określonym w ustawie Kodeks
spółek handlowych;
3) jeżeli w okresie 30 dni od dnia zawieszenia świadczenia Usług na podstawie rozdziału IX §1
nie ustaną przyczyny zawieszenia.
II. Przedłużenie Umowy
1. Umowa zawarta na czas określony nie ulega przedłużeniu w jeżeli Abonent złoży na piśmie, w
formie elektronicznej lub dokumentowej oświadczenie woli o rozwiązaniu Umowy w terminie 30 dni,
przed upływem terminu jej obowiązywania.
§2. 1. O ile Abonent nie złoży na piśmie oświadczenia woli o rozwiązaniu Umowy w terminie 30 dni,
przed upływem terminu obowiązywania Umowy na czas określony, umowa ulega przedłużeniu na
czas nieokreślony dla przedłużanej Umowy, liczony od dnia upływu poprzedniego okresu
obowiązywania Umowy, na dotychczasowych warunkach, wynikających również z Regulaminu,
Umowy i Cennika.
2. Z chwilą przedłużenia Umowy Abonenckiej na czas nieokreślony Abonent będzie zobowiązany
do uiszczania opłat za świadczone Usługi na dotychczasowych warunkach.
Cenniku Usług, w części dotyczącej Umów zawartych na czas nieokreślony.
3. Po przedłużeniu na kolejny okres trwania o którym mowa w ust. 1, umowa może zostać
wypowiedziana przez Abonenta. Okres wypowiedzenia trwa 30 dni liczonych od dnia, w którym
złożono wypowiedzenie.
Rozdział IX
Zawieszenie świadczenia Usług
§1. Operator zastrzega sobie prawo zawieszenia świadczenia Usług Abonentowi, albo
wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku:
1) opóźnienia z zapłatą całości lub części jakiejkolwiek opłaty naliczonej na podstawie Umowy
lub Cennika o co najmniej 30 dni od terminu wymagalności świadczenia Wypowiedzenie Umowy
może wówczas nastąpić po uprzednim wezwaniu Abonenta do zapłaty opóźnionej należności,
2) używania Sprzętu, niezgodnie z postanowieniami rozdziału III, tytuł III,
3) kopiowania programów w całości lub części w celach związanych z osiąganiem korzyści
majątkowych, dystrybucją lub bezpłatnym użyczaniem
4) używa urządzeń zakłócających prawidłowe funkcjonowanie Sieci albo wykonuje czynności
zakłócające prawidłowe funkcjonowanie Sieci;
5) uniemożliwia Przedstawicielom Operatora wymianę Sprzętu w wyznaczonym przez Operatora
terminie bądź też uniemożliwia dostęp do Sprzętu znajdującego się w Lokalu w celu okresowego
przeglądu, konserwacji, modernizacji lub usunięcia Awarii;
6) korzysta z Usług niezgodnie z innymi postanowieniami Umowy, Regulaminu, przepisów prawa
powszechnego, miejscowego lub innych aktów wewnętrznie obowiązujących.
§2. 1. Zawieszenie świadczenia Usług może nastąpić również na pisemny, elektroniczny bądź
dokumentowy wniosek Abonenta, z wyłączeniem Abonentów korzystających z Usług na warunkach
ofert promocyjnych (regulaminy promocji).
2. Warunkiem zawieszenia świadczenia Usług na wniosek Abonenta jest brak zaległości z
opłatami wynikającymi z Umowy lub Cennika.
3. Zawieszenie świadczenia Usług na wniosek Abonenta może nastąpić nie więcej niż raz w ciągu
czasu trwania Umowy, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące.
4. We wniosku Abonent wskazuje termin ponownej Aktywacji Usług.
5. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien być złożony z jednomiesięcznym wyprzedzeniem i
będzie skutkować od początku kolejnego okresu rozliczeniowego.
6. Za zawieszenie świadczenia Usług na wniosek Abonenta Operator pobiera opłatę określoną w
Cenniku.
§3. Z dniem zawieszenia Usług następuje zaprzestanie ich świadczenia.
§4. Ponowna aktywacja Usług, zawieszonych na podstawie ust. 1 niniejszego paragrafu
następuje po ustaniu przyczyn zawieszenia, nie wcześniej, niż po uiszczeniu przez Abonenta
zaległości wobec Operatora.
§5. W okresie zawieszenia usługi na podstawie §1 Operatorowi przysługuje prawo wezwania
Abonenta do zwrotu Sprzętu na zasadach opisanych w Regulaminie.
§6. W przypadku zawieszenia świadczenia Usług na wniosek Abonenta, Umowa ulega przedłużeniu
o czas trwania zawieszenia świadczenia Usług, jeżeli była zawarta na czas określony.
Rozdział X
Zmiana Abonenta
§1. Abonent ma prawo do złożenia wniosku o przeniesienie praw i obowiązków wynikających z
Umowy na inną osobę drogą pisemną, elektroniczna lub dokumentową.
§2. Przeniesienie praw i obowiązków na inną osobę może nastąpić wyłącznie za zgodą
Operatora.
§3. Operator może uzależnić zgodę w szczególności od:
1) uregulowania przez Abonenta ciążących na nim zobowiązań z tytułu zawartej Umowy,
2) spełnienia przez osobę, na której rzecz ma nastąpić przeniesienie prawa i obowiązków
warunków określonych w Regulaminie,
3) dokonania z tego tytułu opłaty określonej w Cenniku.
Rozdział XI
Postanowienia końcowe
Regulamin obowiązuje od dnia 01-04-2023 r.
§1. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie i Umowie zastosowanie mają
przepisy kodeksu cywilnego i innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego związanych z
działalnością Operatora.
§2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 20 maja 2021 roku.
Akceptacja regulaminu: ...........................................................
Data i podpis abonenta
Regulamin obowiązuje od dnia 01-04-2023 r.