Saturday, 25 June 2022

AKTUALNOŚCI

 Data publikacji: 14.03.2020

KOMUNIKAT - ZMIANA TRYBU PRACY BOK-INSTER

Szanowni Państwo

Informujemy, że w związku z epidemią koronawirusa, od dnia 16 marca 2020 r. ulega zmianie tryb pracy firmy INSTER, tj. serwisu i BOK (biura obsługi klienta).

Załatwiania wszystkich spraw odbywać się będzie drogą telefoniczną i za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Zawieszamy możliwość dokonywania wpłat gotówkowych w biurze firmy. Osoby dokonujące dotychczas takich wpłat, prosimy o dokonywanie opłat na konto bankowe.

Wstrzymujemy realizację instalacji i modernizacji sieci wewnętrznych LAN i WiFi.

Zgłoszenia awarii i ich realizację uzależniamy od telefonicznych ustaleń o możliwości interwencji bez narażania na zakażenie pracownika serwisu.

Dane kontaktowe biura obsługi klienta :

tel. 83 343 24 74 w godz. 8-16

tel. 83 410 80 60 (automat zgłoszeniowy) – 24 godz

tel. kom. SMS – 505 811 355

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

nr konta bankowego: 49 1140 2004 0000 3702 5751 3768

 

Data publikacji: 30.09.2018r.

Zmiany w ogólnych warunkach umowy, regulaminach świadczenia usług telekomunikacyjnych

1. Od 12 grudnia 2018 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy Prawa Telekomunikacyjnego (zmiany wynikają z ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo Telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw), głównymi zmianami wynikającymi jest dopuszczenie nowych form zawierania lub zmiany umów na usługi telekomunikacyjne (forma elektroniczna i dokumentowa) oraz wprowadzenie dodatkowych wymogów dla dostawców usług telekomunikacyjnych związanych ze świadczeniem usług o podwyższonej opłacie (np. tzw. SMS-y premium czy usługi głosowe premium).
2. W związku z tym zmieniamy ogólne warunki umowy, regulaminy świadczenia usług telekomunikacyjnych, w tym regulaminy usług dodatkowych, dostosowujące w nich postanowienia do nowych wymogów. 
3. Wprowadzane zmiany wynikają bezpośrednio ze zmian przepisów prawa i mają na celu dostosowanie postanowień warunków ogólnych umowy oraz regulaminów do nowelizowanej ustawy Prawo Telekomunikacyjne.
4. Akceptacja powyższych zmian nie wymaga kontaktu z PUH INSTER WALDEMAR STEFANIUK.
5. W przypadku braku akceptacji mogą Państwo skorzystać z prawa do wypowiedzenia umowy do 12 grudnia 2018 roku.

Pozostałe zmiany 
1. Usunięcie niedozwolonych postanowień umownych nie będzie już uprawniało przedsiębiorców do tego, by żądać odszkodowania, jeśli klient w związku z taką zmianą umowę wypowie. 
2. Proszę pamiętać, iż został zlikwidowany sąd polubowny przy Prezesie UKE.
3. W przypadku zmiany umowy zawsze stosowane są aktualne regulaminy i cenniki.

W związku z tym, że zmiany wprowadzamy na skutek zmian przepisów prawa, w przypadku wypowiedzenia umowy na czas określony będziemy mogli obciążyć Państwa odszkodowaniem związanym z przyznanymi ulgami, określonymi w regulaminie promocji lub umowy, z której Państwo korzystają.

Data publikacji: 24.05.2018r.

Klauzula informacyjna wynikająca z RODO

Na podstawie art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO-pragniemy poinformować, że:

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest P.U.H. INSTER Stefaniuk Waldemar z siedzibą w Białej Podlaskiej (21-500), ul. Bittnera 14 .

Kontakt z administratorem jest możliwy drogą telefoniczną na numer 83 343 24 74, pośrednictwem poczty e-mail na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. oraz pisemnie na adres biura :

21-500 Biała Podlaska, ul. Sadowa 11-21, lok nr 8.

2. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

-podanie danych osobowych przy zawarciu umowy (imienia, nazwiska, PESEL, serii i numeru dowodu, potwierdzającego tożsamość, jest wymogiem wynikającym z przepisów ustawy z dnia 16. 07. 2004r. Prawo telekomunikacyjne. Bez podania danych osobowych niezbędnych do realizacji usług, zawarcie umowy jest niemożliwe,

-zapewnienie poprawnej jakości usług (np. przez usuwanie awarii i sprawdzenie poprawności działania usług)- przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu,

-ochrona danych poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych, takich jak pseudonimizacja (art. 25 ust.1 RODO),

-przetwarzanie danych na podstawie Państwa zgody w celu wystawiania, przesyłania i przechowywania w formie elektronicznej faktur oraz dobierania ofert marketingowych wyłącznie naszej firmy pod kątem Państwa potrzeb, czyli profilowania (art.4 pkt.4 Rozporządzenia) (Profilowanie oznacza przetwarzanie danych osobowych polegające na wykorzystaniu Państwa danych osobowych w związku z produktami marketingowymi, oferowanymi tylko przez naszą firmę: telewizja, internet, telefon),

-przekazywanie komunikatów w sieci telekomunikacyjnej,

-dochodzenie roszczeń.

Państwa dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to wywoływać żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.

3. JAKA JEST PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH?

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych abonentów jest:

-wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na firmie P.U.H. INSTER (art. 6 ust.1 C RODO), w zakresie rozliczeń, reklamacji, okresu przechowywania danych, zapewnienia bezpieczeństwa danych,

-wykorzystywanie umowy o świadczenia usług telekomunikacyjnych (art. 6 ust. 1B RODO),

4. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE WZGLĘDEM DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z przepisami RODO, względem Państwa danych osobowych, które są przez nas gromadzone i przetwarzane, przysługuje Państwu:

1. prawo żądania od administratora dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;

2. prawo do sprostowania (poprawiania) danych;

3. prawo do żądania usunięcia danych z naszych zbiorów;

4. prawo do ograniczenia przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych;

5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych;

6. prawo do przenoszenia danych do innego administratora;

7. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych uprawnień, należy zgłosić swoje żądanie drogą pisemną na adres administratora lub w formie wiadomości e-mail na wskazany powyżej adres administratora danych.

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do państwowego organu nadzorczego do spraw ochrony danych osobowych, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

5. OKRES PRZECHOWYWANIA I PRZETWARZANIA DANYCH

-Dane przetwarzane są w celu realizacji umowy w trakcie jej obowiązywania. Po tym okresie dane przechowywane są w celach dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych, rachunkowych, windykacyjnych i archiwizacyjnych, maksymalnie przez okres 10 lat od daty wygaśnięcia umowy (art.6 ust.1 lit.F RODO).

-W każdej chwili mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec opisanego powyżej przetwarzania danych osobowych dokonywanego w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Skorzystanie z tego prawa sprawi, że zaprzestaniemy przetwarzania danych osobowych w tym celu. Sprzeciw wnosi się drogą pisemną na adres administratora lub w formie wiadomości e-mail na wskazany powyżej adres administratora danych (art.7 ust.3)RODO. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu będziemy przechowywać i przetwarzać do czasu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że cel wskazany w pkt 2. się zdezaktualizował.

Dane osobowe są gromadzone przez nas z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób do tego nieupoważnionych.
Nasza firma dołożyła wszelkich starań w zakresie zabezpieczeń danych, dlatego też mogą być Państwo spokojni o ich prywatność.

https://www.mpit.gov.pl/media/50521/PrzewodnikMSP_RODO_2018.pdf

 

 Data publikacji: 11.04.2018, godz. 15.30 - komunikat techniczny

Szanowni Państwo,
Informujemy o uszkodzeniu łącza światłowodowego zasilającego części sieci w Białej Podlaskiej (część osiedla Wola). Nastąpiło przełaczenie na łącze zapasowe, jednak mogą występować utrudnienia.

Trwają prace w celu przywrócenia pełnej wydajności dla obszaru. Przewidywane zakończenie - noc 11/12.04.2018.

Za utrudnienia przepraszamy
Pozdrawiam,
Dyżurny Inżynier Działu Wsparcia Technicznego, NOC-INSTER, tel. 83 410 80 60

*** 12.04.2018 - Informujemy, że prace zostały zakończenie. Wszystkie usługi działają prawidłowo.

 

Data publikacji: 25.11.2013            RAKOWISKA - TEREBELA

          Nasza firma, realizuje w miejscowościach RAKOWISKA i TEREBELA projekt budowy sieci światłowodowej najnowszej generacji w technologii FTTH (Fiber To The Home), czyli światłowód do domu.

Sieć umożliwi mieszkańcom skorzystanie z takich usług jak:

- telewizja IPTV (HD i 3D) – pakiety tematyczne zróżnicowane cenowo, ok 200 kanałów,

- telefon stacjonarny bez abonamentu (!!!) z możliwością zachowania dotychczasowego nr telefonu,

- internet do 100 Mb,

- internet mobilny (w pakiecie z innymi usługami)

Więcej o technologii i usługach w zakładkach INTERNET, TELEFON, TELEWIZJA 

 logo POIG

 

Data publikacji: 15.04.2013

JANÓW PODLASKI, STARY PAWŁÓW

            Miło nam Państwa poinformować, że firma INSTER z Białej Podlaskiej, realizuje w miejscowościach JANÓW PODLASKI i NOWY PAWŁÓW projekt budowy sieci światłowodowej najnowszej generacji w technologii FTTH (Fiber To The Home), czyli światłowód do domu.

Sieć umożliwi mieszkańcom skorzystanie z takich usług jak:

- telewizja IPTV (HD i 3D) – pakiety tematyczne zróżnicowane cenowo, ok 200 kanałów,

- telefon stacjonarny bez abonamentu (!!!) z możliwością zachowania dotychczasowego nr telefonu,

- internet do 100 Mb,

- internet mobilny (w pakiecie z innymi usługami)

Więcej o technologii i usługach w zakładkach INTERNET, TELEFON, TELEWIZJA

 logo POIG

Data publikacji: 19.08.2012

ŁOMAZY

Informujemy, iż uruchomiliśmy sieć dostępu do internetu na terenie miejscowości Łomazy z możliwością korzystania również w miejscowościach: Studzianka, Lubenka, Szymanowo i inne.

Witamy mieszkańców miejscowości i gminy Łomazy w zasięgu naszej sieci. 

 

 

 

Data publikacji: 11.06.2012

KONSTANTYNÓW

Informujemy, iż uruchomiliśmy sieć dostępu do internetu na terenie Konstantynowa.

Witamy mieszkańców miejscowości i gminy Konstantynów w zasięgu naszej sieci. 

 

 

 

Data publikacji: 2.05.2012

 UWAGA BURZE !!!

W związku ze zbliżającym się okresem burzowym w celu uniknięcia uszkodzenia urządzeń elektronicznych* (routery, switche, itp.), przypominamy Państwu o konieczności ich wyłączania na czas burzy lub dłuższych nieobecności w domu.

Należy również odłączać przewód LAN od komputera.

W przypadku łączy na kartach PCI (antena dołączona bezpośrednio do komputera) nie jest konieczne odkręcanie anteny.

*uszkodzone w wyniku przepięcia urządzenie nie podlega gwarancji